Bu Süreç Ne Yapar
Level  Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 SP hazırlama sürecimi? Ne tür raporlama? #faaliyetler# 
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.1. Kurumsal Sistem Araştırma Süreci 1.1.1.1. İç Ve Dış Çevre Analizi Yapma Süreci Evet Sürece özel form strateji belirleme ihtiyacının oluşması / İç ve dış çevre analizi yapma periyodunun başlaması, dış çevre analizi ile kurumdan ve akademiden dış dünya beklentilerinin çıkarılması, iç çevre analizi ile bunlarında hangisi ne kadar yapılabilir analizlerinin yapılması, yer, zaman, kişi ve yöntem olarak plana uygun çalışmanın sağlanması, iç ve dış çevre analizinin raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.1. Kurumsal Sistem Araştırma Süreci 1.1.1.2. İhtiyaç Ve İyileştirme Analizlerinin Tasarlanıp Uygulanması Süreci Hayır Sürece özel form kurumsal sistem mimarisine uygun İyileştirme ihtiyacının oluşması, iyileştirme yöntemleri ve planlarının tasarlanması, iyileştirme planına göre süreç iyileştirmelerinin değerlendirilmesi, analizi ve takibi, iyileştirmenin kurum kültürüne dönüşmesini sağlayacak şekilde ve performansı artırmak için raporlamalarla sürekliliğin sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.1. Kurumsal Sistem Araştırma Süreci 1.1.1.3. Yol Haritası Kapsamında Kurumsal Ölçme Değerlendirme Sistemi Süreci Evet Sürece özel form kurumsal sistem tasarımı ve yürütmesi yol haritasının tamamlanması ve faaliyet seviyelerinin tanımlanması, kurumsal fonksiyonel kaynak ağacı faaliyet basamakları üzerinden hedef ve ölçek standartlarının belirlenmesi sonrası ölçme değerlendirme sisteminin tanımlanması, öz değerlendirme, iç değerlendirme, dış değerlendirme ve bağımsız değerlendirme yöntemlerinin ve periyotlarının belirlenmesi
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.1. Kurumsal Sistem Araştırma Süreci 1.1.1.4. Performans Sistemi Ve Anahtar Göstergelerin (KPI) Oluşturulması Süreci Evet Sürece özel form akademinin ana süreç ve alt süreçlerinin belirlenmesi ve N(-) 4 katmanına kadar alt süreç işlerinin tanımlanması, süreç ve alt süreçlerin varlık, fonksiyon, aktivite ve hedef ölçeklerinin tanımlanması ve sürekli gelişmesini sağlayacak KPI soru setinin ve basamaklı iyileşme planlarının hazırlanması, tüm faaliyetler için değişen hedeflere göre soru setlerinin revize edilmesi, tüm süreçlerin sürekli gelişimini sağlayacak performans sisteminin oluşması, sürdürülmesi, aylık sonuçların raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.1. Kalite Faaliyetleri, Mükemmeliyet Yolu Ve Sürekli İyileşme Kapsamında Yol Haritasının Geliştirilmesi Süreci Hayır İş Raporu kurumun kalite yönetim faaliyetleri, mükemmeliyet yolu ve sürekli iyileştirme ihtiyaçlarının oluşması veya ilgili faaliyetler için periyodik zamanın gelmesi, bu kapsamda yeni yol haritası veya mevcut yol haritası için ihtiyaçların belirlenmesi (zaman, İK, bilgi, yöntem, materyal..), mevcut yol haritasının geliştirilmesi gereken aşamalarının belirlenmesi, iyileştirme yönteminin belirlenmesi, geliştirilmesi ve periyodik takibi, kurumun kurumsallaşmasının ve kurumsallaşmayı kurum kültürüne dönüştürmesinin sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.2. Kalite Ve Verimlilik Artırmaya Yönelik Mevcut Süreçlerin Planlanması Ve Tüm Dokümanlarının Hazırlanması/Geliştirmesi Süreci Evet İş Raporu kurumsal kaynak ağacında tanımlanan tüm süreçler için verimlilik ölçüm sisteminin belirlenmesi ve dokümanların oluşturulması, süreçlerin fonksiyon, aktivite ve beklenen dönemsel hedeflere göre eğitiminin sağlanması, süreç kartlarının ve iş analizlerinin yapılması veya yaptırılması, süreç planlama, dokümante etme, geliştirme konularında sorunların belirlenmesi, sorunların hızlı çözümü ve verimlilik kriterlerinin periyodik yükseltilmesi için sistem geliştirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.3. Yol Haritası Kapsamında Kurumsal Ölçme Değerlendirme Sistemi, Performans Sistemi Ve Anahtar Göstergelerin (Kpı) Oluşturulması Ve Geliştirilmesi Süreci Hayır İş Raporu kurumsal kaynak ağacının süreç ve alt süreçlerin sürekli gelişmesini sağlayacak performans boyutlarının belirlenmesi (Stratejik Kavramlar, İK, Sosyal Media, …), süreç ve alt süreçlerin tüm faaliyetleri için performans göstergelerinin belirlenmesi, takibi, geliştirilmesi, tüm süreçlerin sürekli gelişimini sağlayacak performans sisteminin oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.4. “İç Tetkik” Ve “Dış Tetkik" Sistem Tasarımının Oluşturulması Süreci Hayır İş Raporu Kızılay Akademi bünyesinde planlanan veya hedeflenen kalite yönetim sistemi ihtiyaçlarına göre iç tetkik ve dış tetkik planlarının oluşturulması, plan kapsamında iç ve dış tetkikle ilgili eğitim, bilgilendirme ve uygulama dokümantasyonun tamamlanması, ilgili insan kaynaklarının tümüne gereken eğitimlerin verilmesi
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.5. Kalite Geliştirme ile İlgili Talimat Ve İşlerin İş Akış Diyagramlarının Ve Gant Chartlarının Yapılması Süreci Evet İş Raporu Kalite Geliştirme süreç ve alt süreçlerinin belirlenmesi, her sürecin kendine özel veya sisteme genel standart ve prosedür ihtiyaçlarının çıkarılması, öncelikle bu standart ve prosedürlerin hazırlanması, süreçlerin iş analizlerinin standartlara ve prosedürlere göre yapılıp talimatların tanımlanması, her fonksiyonel sürecin ilk başlatıcı uyaranı, ilk eylem basamağı, gereken kaynak ve ihtiyaçları, içerde geçecek aktivite basamakları ve sonucunda ortaya çıkacak ürünün tanımlanması, eşgüdümlü, paralel veya ardışık ortaya çıkacak ürünlerin ayrı ayrı tanımlanması, ortaya çıkan üründe aranacak nitelik ve niceliklerin tanımlanması, ürünün hangi süreç tarafından nasıl kullanılacağının belirlenmesi, süreç algoritma akışında kopukluklar var ise düzeltilmesi, iş akışın sağlanması, akış diyagramlarının ve Gant diyagramlarının oluşturulması, sürecin katma değeri düşük ve gereksiz işlemlerinin belirlenmesine yardımcı olması ve verimli iş akışının sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.6. Tüm Süreçlerin İş Akış Diyagramlarının Oluşturulması Süreci Hayır İş Raporu Kızılay Akademi kapsamında diğer süreç ve alt süreçlerinin belirlenmesi, her sürecin kendine özel veya sisteme genel standart ve prosedür ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, süreçlerin iş analizlerinin standartlara ve prosedürlere göre yapılıp talimatların tanımlanması, her fonksiyonel sürecin ilk başlatıcı uyaranı, ilk eylem basamağı, gereken kaynak ve ihtiyaçları, içerde geçecek aktivite basamakları ve sonucunda ortaya çıkacak ürünün tanımlanması, eşgüdümlü, paralel veya ardışık ortaya çıkacak ürünlerin ayrı ayrı tanımlanması, ortaya çıkan üründe aranacak nitelik ve niceliklerin tanımlanması, ürünün hangi süreç tarafından nasıl kullanılacağının belirlenmesi, süreç algoritma akışında kopukluklar var ise düzeltilmesi, iş akışın sağlanması, akış diyagramlarının ve Gant diyagramlarının oluşturulması, sürecin katma değeri düşük ve gereksiz işlemlerinin belirlenmesine yardımcı olması ve verimli iş akışının sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.7. Süreç İyileştirme Planlarının Yapılması Süreci Evet Sürece özel form Kızılay Akademi kapsamında tüm süreç ve alt süreçlerinin belirlenmesi, her sürecin kendine özel veya sisteme genel temel ilkeler, değerler, stratejiler ve hedeflere ilişkin stratejik prensiplerinin tespit edilmesi, süreç analizi amaçlı as-is süreç durum değerlendirme standartları ve şablonlarının uygulanması sonucu hazırlanması, bu şablonların uygulanması ile analitik sonuçların çıkarılması ve süreç analizinin raporlanarak yönetime sunulması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.8. Kalite Hedefleri Ve Kurumsal Hedeflere Ulaşılması Durumunda Belirlenecek Yeni Hedefler İçin Ön Çalışma Yapılması Ve Raporlanması Süreci Hayır Sürece özel form Kızılay Akademi kapsamında tüm süreç ve alt süreçlerinin belirlenmesi, her sürecin kendine özel veya sisteme genel temel ilkeler, değerler, stratejiler ve hedeflere ilişkin stratejik prensiplerinin tespit edilmesi, süreç hedeflerine ulaşan süreçlerin yeni hedeflerinin belirlenmesi için olabilirlik ve sürdürülebilirlik analizlerinin yapılması, bu şablonların uygulanması ile analitik sonuçların çıkarılması ve yeni hedef tespit planlamasının raporlanarak yönetime sunulması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.9. Kurumsal Hedeflere Ulaşılması Ve İyileşme Grafiğinin Yakalanmasına Yönelik Eylem Planı Hazırlanması Süreci Hayır Sürece özel form Kızılay Akademi kapsamında tüm süreç ve alt süreçlerinin belirlenmesi, her sürecin kendine özel veya sisteme genel temel ilkeler, değerler, stratejiler ve hedeflere ilişkin stratejik prensiplerinin tespit edilmesi, süreç iyileştirme amaçlı to-be süreç geliştirme şablonların uygulanması ile analitik sonuçların çıkarılması ve süreç iyileştirme planlamasının raporlanarak yönetime sunulması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.2. Kurumsal Sistem Geliştirme Süreci 1.1.2.10. Hedefe Ulaşmayan Kpı Puanları İçin Raporlar Doğrultusunda Aylık Süreç Bazlı İyileştirme Ve Geliştirme Planlarının Hazırlanması Süreci Hayır Sürece özel form Kızılay Akademi kapsamında hedefe ulaşmayan tüm süreç ve alt süreçlerinin belirlenmesi, hedefe ulaşmayan süreçlerin kendine özel temel ilkeler, değerler, stratejiler ve hedeflere ilişkin analizlerin yapılması, süreç analizi ve geliştirilmesi amaçlı as-is ve to-be şablonlarının uygulanması, bu şablonların uygulanması ile analitik sonuçların çıkarılması ve süreç iyileştirme planlamasının raporlanarak yönetime sunulması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.1. İş Takip Sistemi Verilerinin Aylık Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci Evet Sürece özel form Kızılay akademi iç ve dış paydaşları arasında oluşan tüm iş akış, iş emri veya taleplerin takibi için standartların ve prosedürlerin geliştirilmesi, bunlara uygun iş kayıt ve analiz sisteminin oluşturulması, sistem içinde tamamlanan, geciken veya başarılamayan işlere ait takip sisteminin yürütülmesi ve aylık olarak her işin durumunun, sorunlu işlerin, geciken işlerin, hedefine tam ulaşmayan işlerin, sonuçlandığı halde mutabakat sağlanamayan ilerin analizlerinin yapılıp sebeplerinin ve çözüm yollarının geliştirilmesi ile aylık olarak yönetime raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.2. Aylık Kpı Performans Soru Setleri Verilerinin Değerlendirilmesi Süreci Hayır Sürece özel form KPI soru setleri verilerini değerlendirme periyodunun gelmesi (Her ay sonu), verilerin ilgili sistemden çekilmesi, analiz yöntemine uygun olarak analizlerin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi, analiz ve değerlendirmelerin raporlanması ve analiz yönteminin geliştirilmesi için geri bildirimlerin takibinin yapılması, aylık olarak yönetime raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.3. Hizmet İçi Eğitim Anketlerinin Değerlendirilmesi Ve Raporlanması Süreci Evet Sürece özel form hizmet içi eğitimin gerçekleşmesi (Her eğitim sonu), hizmet içi eğitim değerlendirme standartları ve prosedürlerinin geliştirilmesi, değerlendirme için gereken verilerin ilgili sistemden veya ilgili süreçten alınması, analiz yöntemine uygun olarak analizlerin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi, analiz ve değerlendirmelerin raporlanması ve analiz yönteminin geliştirilmesi için geri bildirimlerin takibinin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.4. Öğrenici Memnuniyeti Verilerinin Değerlendirmesi Süreci Evet Sürece özel form öğrenicilerin eğitim başlangıç, eğitim süreci ve eğitim sonrası memnuniyet ölçeklerine ait değerlendirme standartları ve prosedürlerinin geliştirilmesi, değerlendirme için gereken verilerin ilgili sistemden veya ilgili süreçten alınması, analiz yöntemine uygun olarak analizlerin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi, analiz ve değerlendirmelerin raporlanması ve analiz yönteminin geliştirilmesi için geri bildirimlerin takibinin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.5. Personel, Tedarikçi Vb. Memnuniyet Analizlerinin Yapılması Süreci Evet Sürece özel form personel, tedarikçi ve diğer paydaşların memnuniyet ölçeklerine ait değerlendirme standartları ve prosedürlerinin geliştirilmesi, değerlendirme için gereken verilerin ilgili sistemden veya ilgili süreçten alınması, analiz yöntemine uygun olarak analizlerin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi, analiz ve değerlendirmelerin raporlanması ve analiz yönteminin geliştirilmesi için geri bildirimlerin takibinin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.6. Bildirim Yönetim Sistemi Aylık Verilerinin Analizi Ve Değerlendirilmesi Süreci Evet Sürece özel form paydaş memnuniyeti ve bildirim yönetimi standardı ve prosedürlerinin geliştirilmesi, bildirim sistemi verilerini değerlendirme periyodunun gelmesi (Her ay sonu), verilerin ilgili sistemden çekilmesi, analiz yöntemine uygun olarak analizlerin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi, analiz ve değerlendirmelerin raporlanması ve analiz yönteminin geliştirilmesi için geri bildirimlerin takibinin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.7. “Performans Değerlendirme ”, “İç Tetkik” Ve “Dış Tetkik" Analizlerinin Yapılması Süreci Hayır Sürece özel form İç tetkik, dış tetkik ve performans değerlendirmenin gerçekleşmiş olması, ilgili verilerin ilgili sistemden çekilmesi veya dokümanların alınması, analiz yöntemine uygun olarak analizlerin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi, analiz ve değerlendirmelerin raporlanması ve analiz yönteminin geliştirilmesi için geri bildirimlerin takibinin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.8. Süreçlerin Girdi Ve Çıktıları İle Her Türlü Kaynak Ve Akışının Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci Hayır Sürece özel form Tüm süreçlerin ve alt süreçlerinin iş akışlarının belirlenmesi, süreç akışlarının girdi-çıktı-kaynakların ilişkili verilerin alınması, verilerin analizi ve değerlendirilmesi, sonuçların raporlanması ve sürekliliğin sağlanması ile süreç verimliliğinin artırılması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.9. Kalite Faaliyetleri, Mükemmeliyet Yolu Ve Sürekli İyileştirme Kapsamında Her Türlü Uygulama Sonuçlarının Düzenli Ölçümü Sonrası Değerlendirilmesi Süreci Hayır Sürece özel form Kalite Yönetim Sistemi ve mükemmellik yolu kapsamında faaliyetlerin yapılması, sürekli iyileştirme planları kapsamında düzenli ölçüm yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi, bu faaliyetlerin düzenli ölçülmesi, verilerin toplanması, verilerin analizi ve değerlendirilmesi, sonuçların raporlanması ve analiz yönteminin geliştirilmesi için geri bildirimlerin takibinin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.1. Kurumsal Ar-Ge Süreci 1.1.3. Kurumsal Sistem Analiz Süreci 1.1.3.10. Kongre, Fuar Vb. Organizasyonların Performans Analizinin Yapılması Süreci Evet Sürece özel form Kongre, Fuar benzeri organizasyonların gerçekleşmesi (Her organizasyon sonu), verilerin ilgili sistemden veya ilgili süreçten alınması, analiz yöntemine uygun olarak hedeflenen ve gerçekleşen faaliyetlerin analizlerin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi, performans analiz ve değerlendirmelerin raporlanması ve analiz yönteminin geliştirilmesi için geri bildirimlerin takibinin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.1. Kurum Kültürü Eğitimlerinin Program Tasarımının Yapılması Süreci Evet Sürece özel form kurum kültürü eğitim ihtiyacının oluşması, mevcut kurum kültürü envanterinin (değerler, ilkeler,..) ve hedeflenen kültürün belirlenmesi, eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve Eğitim Program Tasarımının yapılması, programın uygulanması, geri bildirimlerin ve sonuçlarının takip edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.2. Kurum Personelinin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi Süreci Hayır Sürece özel form personel performansının raporlanması ve sürekli iyileştirme çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi, personel performans sonuçlarının incelenmesi, sürekli iyileştirme sonuçlarının incelenmesi ve personelin eğitim isteklerinin değerlendirilmesi, hedeflere ulaşmada veya kalite ve mükemmeliyeti yakalamada zafiyet görülen kişi, alan ve konuların belirlenmesi, toplam eğitim ihtiyaç listelerinin hazırlanması, geri bildirimlerin alınması ve takibinin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.3. Yapılacak Eğitimler İçin Faaliyetlerin Belirlenmesi Ve Hazırlıkların Yapılması Süreci Hayır İş Raporu eğitim ihtiyaç listesinin oluşturulması, potansiyel eğitimlerin kurum için etki değerine göre sıralanması ve onaylatılması, eğitim planının hazırlanması (yer, zaman, kişi, yöntem) ve Eğitim Program Tasarımının hazırlanması, geri bildirimlerin alınması ve takibinin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.4. Hizmet İçi Eğitimlerin Uygulanması, Organize Edilmesi Ve Kayıtlarının Tutulması Süreci Hayır İş Raporu eğitim program tasarımı tamamlanmış ve planı hazır eğitimlerin olması, eğitim planına uygun ihtiyaçların belirlenmesi ve organize edilmesi, eğitim öncesi, sırası, sonrası kayıtların tutulması, eğitimin takibinin yapılması ve geri bildirimlerin alınması, verimli eğitimlerin sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.5. Hizmet İçi Eğitim Sürecinin Değerlendirilmesi Süreci Hayır İş Raporu hizmet içi eğitimin gerçekleşmesi (her eğitim sonu), eğitim geri bildirimlerinin alınması, geri bildirimlerin belirlenen yöntemle değerlendirilmesi, sonuçların sürecin sürekli iyileştirme aracı olarak değerlendirilmesi, sonuçların takip edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.6. Personel Oryantasyonunun Takibi Ve Tamamlanması Süreci Hayır İş Raporu yeni personelin işe başlaması veya mevcut personelin süreç değiştirmesi, oryantasyon dokümanlarının ilgili personele ve sürece teslim edilmesi, oryantasyon sürecinin sorunsuz tamamlanmasının sağlanması, kayıtların tutulması, oryantasyon sürecinin takibinin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.7. Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimlerinin Planlanması Ve Yapılması Süreci Hayır İş Raporu kurumun kalite yönetim çalışmalarının başlaması, KYS eğitimi ihtiyaçlarının belirlenmesi, Eğitim Program Tasarımının ve Eğitim planının hazırlanması, tüm hazırlıklar yapılarak eğitimin gerçekleştirilmesi, eğitimin takibinin yapılması ve geri bildirimlerin alınması, eğitimlerin verimli olmasının sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.2. Kurum Kültürü Geliştirme Süreci 1.2.1. Kurum Kültürü Oluşturma Süreci 1.2.1.8. Tüm Eğitimlerin İstatistiklerinin Tutulması Süreci Hayır Sürece özel form eğitim program tasarımının ve eğitim planının hazırlanması, eğitim öncesi, sırası ve sonrası için anketlerin hazırlanması, uygulanması, anket dışında diğer yöntemlerle istatistik verilerinin eğitim öncesi, sırası, sonrasında tutulması, istatistiklerin analiz için ilgili sürece verilmesi ve takip edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.1. Aylık Kpı'ların Doldurması Ve Yönetilmesi Süreci Hayır Sürece özel form her ayın 15. gününün gelmesi, her sürecin KPI soru setleri gözden geçirilir (revizyon ihtiyacı yok ise), her ayın ilk günü her sürece kendi KPI soru setlerinin gönderilmesi, süreçler gereken eğitimlerin verilmesi, aylık KPI sorularının cevaplanmasının sağlanması, her ayın sonunda KPI sorularının cevaplanmış versiyonlarının süreçlerden alınması ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.2. Hedefe Ulaşmayan Aylık Kpı Puanları İçin Sebep Sonuç Araştırması Yapılarak Rapor Hazırlanması Süreci Hayır Sürece özel form süreçlerin aylık KPI puanlarının verilmesi, 6 aylık periyotlarda KPI puanlarının hedeflenen puanı gerçekleştiremeyen süreçlerin belirlenmesi, Süreçlerin KPI puanını gerçekleştirememe nedenleri (belirlenen yöntemle) araştırılması, sonuçların raporlanması ve sürecin geliştirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.3. Kpı Değerlendirme Verilerinin Hazırlanması Ve Ar-Ge Sürecine Teslimi Süreci Hayır Sürece özel form her ayın ilk gününün gelmesi sonrası, her ayın ilk günü tüm süreçlerin KPI soru setlerinin sistemden alınması, doğruluğunun kontrol edilmesi, iş takip sistemi üzerinden ilgili verilerin Ar-Ge sürecine gönderilmesi, sürecin takibi ve sürekli geliştirilmesinin sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.4. Sistem Dokümanları İle İlgili Gelen Taleplerin Değerlendirilmesi Süreci Evet Sürece özel form KYS dokümanlarının standartlarının ve prosedürlerinin oluşturulması, sürekli iyileştirmeler kapsamında kalite dokümanları değişiklik taleplerinin alınması, taleplerin değerlendirilmesi, onaylananların sisteme uygun olarak revize edilmesi, yalın dokümantasyon sisteminin desteklenmesi ve sürekli gelişmenin sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.5. Sistem Dokümanlarının Biçimsel Olarak Düzenlenmesi Süreci Evet Sürece özel form sistem dokümanlarını biçimsel olarak revize etme standartları ve prosedürlerinin geliştirilmesi, revize edilecek dokümanların oluşması, revize dokümanların biçimsel formata getirilmesi, ilgili dokümanda Revize no ve tarihin verilmesi ve revize dokümanın oluşturulması, yalın dokümantasyon sisteminin desteklenmesi ve sürekli gelişmenin sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.6. Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarının Yayınlanması Ve Güncel Tutulması Süreci Hayır İş Raporu KYS yeni hazırlanan ve revize edilen dokümanın oluşması, KYS yeni ve revize dokümanların ilgili listelere (Onaylı Doküman listesi - Geçersiz Doküman Listesi) kaydedilmesi, onaylı dokümanları kaliteyolu.com da yayınlanması, sürecin takibi ve sürekli gelişmenin sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.7. Kalite Yönetim Sistemi Onaylı Dokümanlarının Dosyalanması Ve Yönetilmesi Süreci Hayır İş Raporu onaylı dokümanları kaliteyolu.com da yayınlanması, onaylı doküman listesinde yer alan dokümanların türlerine ve süreçlere göre sınıflandırılması, bu sınıflandırmaya göre dokümanların ayrılması, doküman kopyalarının oluşturulması, sürecin sürekliliğinin sağlanması ve sürekli gelişiminin sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.8. Kalite Geliştirme Süreci Dosyalarının Sharepointte Arşivlenmesi Ve Yönetilmesi Süreci Hayır İş Raporu güncel dokümanların oluşması (türlerine ve süreçlere göre sınıflandırılmış), Sharepointte süreçlere ait alanların oluşturulması, eski ve yeni versiyon tüm dokümanların Sharepointte arşivlenmesi, arşivlemenin sürekliliğinin sağlanması ve sürekli geliştirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 1. Kalite Geliştirme Süreci 1.3. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1. Değerlendirme Ve Dokümantasyon Süreci 1.3.1.9. Kalite Geliştirme Sürecindeki Aylık Kpı Ve Diğer Geliştirme/Değerlendirme Raporlarının Yayınlanması Süreci Hayır Sürece özel form aylık / periyodik tüm KYS ve Kurumsallaşma raporlarının oluşması, raporların şekilsel ve içerik kontrollerinin yapılması, Kaliteyolu.com da yayınlanması ve iletişim kanallarından linklerin tüm personele gönderilmesi, bu sürecin sürekliliğinin sağlanması ve sürekli geliştirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.1. Kızılay Akademi Tanıtım Süreci 2.1.1.1. Kurumsal İletişim Hizmeti Süreci Evet Sürece özel form kurumsal iletişim standartları ve prosedürlerinin oluşturulması, hizmet basamaklarının belirlenmesi, basamaklara yönelik planların oluşturulması, çalışma takviminin hazırlanması, çalışmaların yapılarak çıktıların raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.1. Kızılay Akademi Tanıtım Süreci 2.1.1.2. Fuar Hizmeti Yıllık Aktivite Planı, Takip Sistemi Ve Raporlama Sistemi Süreci Hayır Sürece özel form web taraması yapılarak planlanan fuarların tespit edilmesi, fuar hizmeti yıllık aktivite planının oluşturulması, takip sisteminin belirlenmesi ve gerçekleşme durumuna yönelik raporlama sisteminin oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.1. Kızılay Akademi Tanıtım Süreci 2.1.1.3. Kızılay Akademi Tanıtım Hizmeti Süreci Hayır Sürece özel form kurumsal iletişim hizmeti çalışma takviminde yer alan tanıtım hizmetlerinin yıllık aktivite planı takip sistemi doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve dönemsel olarak raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.1. Öğrenici Bilgilendirme Hizmeti Planlama Süreci Evet İş Raporu öğrenici bilgilendirme standartları ve prosedürlerinin geliştirilmesi, yöntemlerinin belirlenmesi, öğrenici hedef kitlesinin değerlendirilmesi ve bilgilendirme yöntemlerinin planlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.2. Öğrenici Kitlesine Ulaşım Ve Bilgilendirme Süreci Hayır İş Raporu belirlenen bilgilendirme yöntemi ile öğrenici kitlesine ulaşım yöntemlerinin belirlenmesi ve bilgilendirme basamaklarının planlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.3. Tanıtım Ve Yol Gösterme Fonksiyonu Süreci Hayır Sürece özel form kullanılacak tanıtım materyalleri ve yol gösterme yöntemlerinin tespit edilmesi, öğrenici kitlesine uygunluğunun gözden geçirilmesi, planlanması ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.4. Aktif Tanıtım Periyodu Çalışma Süreci Hayır Sürece özel form aktif tanıtım yöntemlerinin belirlenmesi, planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.5. Standart Tanıtım Ve Ar-Ge Periyodu Çalışma Süreci Evet Sürece özel form standart tanıtım ve Ar-Ge yöntemlerinin belirlenmesi, planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.6. Kızılay Akademi Haber Hizmeti Planlama Süreci Hayır Sürece özel form Kızılay Akademi haber konularının belirlenmesi, içerik hazırlığının yapılması ve yayınlama planının yapılması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.7. Kızılay Akademi İçi Ve Kurum Dışı Duyuru Mecrası Olarak Haftalık Elektronik Gazete Çıkarılması Süreci Evet İş Raporu Haftalık gazetede yer alacak olan konu başlıkları ve içeriklerinin belirlenmesi planlanması ve elektronik gazetenin çıkarılması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.1. Kızılay Akademi İletişim Süreci 2.1.2. Kızılay Akademi Bilgilendirme Süreci 2.1.2.8. Kızılay Akademi Sosyal Medya Hizmeti Süreci Evet İş Raporu Kızılay Akademi sosyal medya hesaplarının oluşturması, güncel tutulmasının sağlanması ve tanıtım hizmetlerinin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.1. Sistem Tasarım Ve Yönetim Süreci 2.2.1.1. Bildirim Ağacı Hazırlama Süreci Evet İş Raporu memnuniyet bildirimlerin yöntemlerinin belirlenmesi, bildirim toplama ve değerlendirme basamaklarının belirlenmesi, uygulama basamaklarının oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.1. Sistem Tasarım Ve Yönetim Süreci 2.2.1.2. Bildirim Analiz Cetveli Hazırlama Süreci Hayır Sürece özel form gelen bildirimlerin konsolide edilmesi, analizlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.1. Sistem Tasarım Ve Yönetim Süreci 2.2.1.3. Yetkilendirme Ve Yürütme Tasarımı Süreci Hayır Sürece özel form gelen bildirimler üzerinde yetki mekanizmalarının tanımlanması, alınacak aksiyon planlarının tasarlanması ve bildirim analizlerine yönelik geliştirilen aksiyon planlarının raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.2. Bildirim Toplama Süreci 2.2.2.1. Çağrı Merkezi Süreci Hayır İş Raporu çağrı merkezi üzerinden gelen bildirimlerin kayıt altına alınması, konsolide edilmesi, bildirime yönelik aksiyon planı önerilerinin hazırlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.2. Bildirim Toplama Süreci 2.2.2.2. Üst Yönetim Bildirimleri Süreci Hayır İş Raporu üst yönetim tarafından gerçekleştirilen bildirimlerin kayıt altına alınması, konsolide edilmesi, bildirime yönelik aksiyon planı önerilerinin hazırlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.2. Bildirim Toplama Süreci 2.2.2.3. Mail Ve Elektronik Haberleşme Süreci Hayır İş Raporu mail ve elektronik haberleşme üzerinden gelen bildirimlerin kayıt altına alınması, konsolide edilmesi, bildirime yönelik aksiyon planı önerilerinin hazırlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.2. Bildirim Toplama Süreci 2.2.2.4. Sosyal Medya Süreci Hayır İş Raporu sosyal medya üzerinden gelen bildirimlerin kayıt altına alınması, konsolide edilmesi, bildirime yönelik aksiyon planı önerilerinin hazırlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.2. Bildirim Toplama Süreci 2.2.2.5. Basın Tarama Süreci Hayır İş Raporu basın tarama yöntemi ile tespit edilen bildirimlerin kayıt altına alınması, konsolide edilmesi, bildirime yönelik aksiyon planı önerilerinin hazırlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.2. Bildirim Toplama Süreci 2.2.2.6. Anket Ve Değerlendirme Süreci Hayır İş Raporu anket ve değerlendirme ile gelen bildirimlerin kayıt altına alınması, konsolide edilmesi, bildirime yönelik aksiyon planı önerilerinin hazırlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.3. Bildirim Analiz Ve Çözüm Süreci 2.2.3.1. Gelen Bildirim Analiz Süreci Hayır Sürece özel form konsolide edilen bildirimlerin bildirim yollarına yönelik olarak analiz edilmesi çözüm yöntemlerinin belirlenmesi, onaylanması ve ilgili sürece yönlendirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.3. Bildirim Analiz Ve Çözüm Süreci 2.2.3.2. Anında Çözüm Süreci Hayır Sürece özel form anında çözüm olarak belirlenen bildirimlerin alınması, aksiyon planı önerilerinin değerlendirilmesi, gerekli durumlarda revize edilmesi ve uygulanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.3. Bildirim Analiz Ve Çözüm Süreci 2.2.3.3. İlgili Birim Yönlendirme Süreci Hayır İş Raporu anında çözüm geliştirilemeyen bildirimlerin alınması, ilgili biriminin tespit edilmesi ve ilgili birime aksiyon planı önerisi ile birlikte yönlendirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.4. Değerlendirme Ve Geribildirim Süreci 2.2.4.1. İlgili Birim Çözümü Süreci Hayır İş Raporu ilgili birimin gelen bildirimi ve aksiyon planını değerlendirmesi, çözüm önerilerinin oluşturması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.4. Değerlendirme Ve Geribildirim Süreci 2.2.4.2. İlgili Birim Geri Dönüş Ve Bilgilendirme Süreci Hayır İş Raporu gelen bildirim için çözüm önerileri belirlenerek ilgili sürece geri dönüş yapılması ve bilgilendirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.4. Değerlendirme Ve Geribildirim Süreci 2.2.4.3. Geribildirim Kontrol Süreci Hayır İş Raporu gelen çözüm önerileri ile geri bildirimin yapılması ve kontrol edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.4. Değerlendirme Ve Geribildirim Süreci 2.2.4.4. Sürecin Değerlendirilmesi Süreci Hayır Sürece özel form Bildirim raporlarının gözden geçirilmesi, aksaklıkların tespit edilmesi ve iyileştirme çalışmalarının planlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.5. Sonuçlandırma Ve Mutabakat Süreci 2.2.5.1. Paydaş Memnuniyetini Arttırma Süreci Hayır İş Raporu bildirim süreci işleyişine yönelik paydaş memnuniyetlerinin ölçülmesi ve iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.2. Paydaş Memnuniyeti Ve Bildirim Yönetimi Süreci 2.2.5. Sonuçlandırma Ve Mutabakat Süreci 2.2.5.2. Sık Başvuru Konularında Azaltıcı Önlemler Geliştirme Süreci Hayır Sürece özel form sık başvuru konularının tespit edilmesi, bu konulara yönelik iyileştirme çalışmalarının planlanması ve uygulanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.1. Periyodik Planlı Programların İlanı Süreci 2.3.1.1. Müfredatın Ve Eğitim Uygulama Sisteminin Kesinleştirilmesi Süreci Evet İş Raporu hazırlanan müfredat taslaklarına yönelik belirlenen eğitim uygulama sistemlerinin komisyonda görüşülmesi, değerlendirilmesi ve doğru müfredat ile etkin eğitim uygulama sistemine karar verilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.1. Periyodik Planlı Programların İlanı Süreci 2.3.1.2. Program Derslerinin Belirlenmesi Süreci Hayır İş Raporu kesinleştirilen müfredat ve eğitim uygulama sisteminde oluşturulacak program derslerinin belirlenmesi ve onaya hazır hale getirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.1. Periyodik Planlı Programların İlanı Süreci 2.3.1.3. Program Derslerinin Onay Ve Bildirilmesi Süreci Hayır İş Raporu belirlenen program derslerinin komisyonda görüşülmesi, onaylanması ve bildirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.1. Periyodik Planlı Programların İlanı Süreci 2.3.1.4. Program Derslerinin Sisteme Yüklenmesi Süreci Hayır İş Raporu onaylanan ve bildirilen program derslerinin sisteme tanımlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.1. Periyodik Planlı Programların İlanı Süreci 2.3.1.5. Program Derslerinin Duyuru Ve Tanıtım Süreci Hayır İş Raporu sisteme tanımlanan program derslerinin belirlenen kanallar üzerinden duyurulması ve ders içeriklerinin tanıtımının yapılması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.2. Kayıt Ve Kayıtlı ÖĞRENİCİ Takip Analiz Süreci 2.3.2.1. Öğrenicilerin Kayıtlarının Yapılması Süreci Hayır İş Raporu program talep eden öğrenicilerin belirlenmesi, öğrenicilere yönelik gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve sistem üzerinde kayıtlarının oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.2. Kayıt Ve Kayıtlı ÖĞRENİCİ Takip Analiz Süreci 2.3.2.2. Doğru Programı Seçmelerini Yönetme Süreci Hayır İş Raporu doğru program seçimine yönelik parametrelerin belirlenmesi, belirlenen parametrelere yönelik program taleplerinin incelenmesi ve doğru taleplerin onaylanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.2. Kayıt Ve Kayıtlı ÖĞRENİCİ Takip Analiz Süreci 2.3.2.3. Program Kayıt Ve Raporlama Süreci Evet Sürece özel form onaylanan taleplerin sistem üzerinden kaydının gerçekleştirilmesi, gerçekleşen kayıtların rapor haline getirilmesi ve analizinin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.2. Kayıt Ve Kayıtlı ÖĞRENİCİ Takip Analiz Süreci 2.3.2.4. Öğrenicilerin Durum Ve Statü Raporlarını Sürekli Olarak Üretme Süreci Hayır Sürece özel form öğrenicilerin durum ve statü raporlarında yer alacak bilgilerin belirlenmesi, güncel tutulmasının ve ulaşılabilirliğin sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci 2.3.3.1. Programın Kontrolü Süreci Hayır İş Raporu belirlenen program içeriğinin gözden geçirilmesi, ilgili süreçler ile irtibata geçilerek programın kontrol edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci 2.3.3.2. Programla İlgili Görevlendirmeler Ve Kontrolü Süreci Hayır İş Raporu programda gerçekleştirilecek olan görevlendirmelerin belirlenmesi, görevlendirmelerin gerçekleştirilmesi ve kontrol edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci 2.3.3.3. Öğrenicilerin Ders Devam Takip Süreci Hayır Sürece özel form öğrenicilerin ders devamlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, takip edilmesi ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci 2.3.3.4. Ders Ve Program Sonu Sınav Sistemi Süreci Evet Sürece özel form programda yer alan derslerin sonunda gerçekleştirilecek olan sınav sorularının belirlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci 2.3.3.5. Sınav Notlarının Oluşması Ve Sertifikalandırma Süreci Hayır İş Raporu program sonunda uygulanan sınav sonuçlarının oluşturulması, geçti-kaldı durumlarının belirlenmesi ve geçenler için sertifikaların oluşturulması ve gönderilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.3. Eğitim Programı Devam Ve Yürütülmesi Süreci 2.3.3.6. Programın Tamamlanıp Raporların Üretilmesi Süreci Hayır Sürece özel form program işleyişine yönelik oluşturulan raporların değerlendirilmesi, iyileştirme çalışmalarının planlanması uygulanması ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.1. Eşzamanlı Uygulama Gerektiren Derslerin Program Başlamadan Tespiti Süreci Evet İş Raporu ders programlarının kontrol edilmesi ve eşzamanlı uygulama gerektiren derslerin tespit edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.2. Canlı Dersleri Yürütmek İçin Gerekli İnsan Ve Yazılım Kapasite Planlarının Yapılması Süreci Hayır İş Raporu canlı derslerin gerçekleştirilebilmesi için insan gücünün planlanması, yazılım kapasitesinin incelenmesi, insan gücü ve yazılıma yönelik kapasite planlamalarının gerçekleştirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.3. Dersler Başlamadan Canlı Ders Programının Yayımlanması Süreci Hayır İş Raporu canlı ders programının hazırlanması ve sosyal medya vb. bildirim kanalları üzerinden yayınlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.4. Canlı Ders Standartlarının Tespiti Süreci Evet Sürece özel form canlı ders programının gerçekleştirilme koşullarının belirlenmesi ve standartların oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.5. Dersler Başlamadan Öğretim Elemanlarına Hizmet İçi Eğitimlerin Verilmesi Süreci Hayır İş Raporu canlı derslere başlamadan önce görevlendirilen öğretim elemanlarına verilmek üzere hizmet içi eğitim planının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.6. Dersler Başladığında Öğretim Elemanlarına ÖĞRETİCİ Desteğinin Verilmesi Süreci Hayır İş Raporu canlı derslerde görevlendirilen öğretim elemanlarına verilecek öğretici desteğinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.7. Gün Sonlarında Yapılıp Yapılmayan Derslerin Sisteme Kaydı Süreci Hayır Sürece özel form canlı dersler gerçekleştirildikten sonra gün sonunda gerçekleşme durumlarının kontrol edilmesi, gerçekleşme durumlarının sisteme kaydedilmesi ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.8. Telafiye Kalan Dersler İçin Yeni Ders Talebi Oluşturulması Süreci Hayır İş Raporu gerçekleştirilmeyen canlı derslerin tespit edilmesi, bu dersler için yeni ders planlamasının yapılması ve talebinin oluşturulması, 
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.3. Öğretim Yürütme Süreci 2.3.4. Eş Zamanlı Dersler Süreci 2.3.4.9. Canlı Olarak Yapılıp Kayda Alınan Derslerin Öğrenicilere Eş Zamansız Sunumu İçin Canlı Ders Kurgu ve Çevrimiçi Sisteme Yükleme Süreci Hayır Sürece özel form canlı derslerin gerçekleştirildiği zaman diliminde kayıt altına alınması, kayıtların canlı ders kurgu ve çevrimiçi sisteme yüklenmesi ve izleme durumlarının raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.1. Özel Gereksinime Sahip ÖĞRENİCİ Standartlarının Geliştirilmesi Süreci Evet İş Raporu özel gereksinime sahip öğrenici grupların belirlenmesi, özelliklerine yönelik önceliklerin belirlenmesi ve standartların oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.2. Özel Gereksinime Sahip Öğrenicilere Verilecek Hizmetlerin Tanımlanması Ve Planlanması Süreci Hayır İş Raporu özel gereksinime sahip öğrenicilere verilecek hizmetlerin tanımlanması grupların belirlenmesi, özelliklerine yönelik önceliklerin belirlenmesi, planlanması ve oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.3. Bu Öğrenicilerle İrtibatların Kurulması Süreci Hayır İş Raporu bu öğrenicilerle grupların belirlenmesi, özelliklerine yönelik önceliklerin belirlenmesi ve irtibatların oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.4. Hizmet Birimlerinin Oluşturulması Ve Aktivite Takibinin Yapılması Süreci Hayır İş Raporu hizmet birimlerinin oluşturulması ve aktivite grupların belirlenmesi, özelliklerine yönelik önceliklerin belirlenmesi ve takibinin yap oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.5. Özel Gereksinime Sahip Öğrenicilerin Gereksinimlerinin Karşılanması Süreci Hayır İş Raporu özel gereksinime sahip öğrenicilerin grupların belirlenmesi, özelliklerine yönelik önceliklerin belirlenmesi ve gereksinimler oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.6. Hedeflere Ulaşma Ve Problem Analizinin Yapılıp Geribildirimlerin Alınması Süreci Hayır İş Raporu hedeflere ulaşma ve problem analizinin yapılacak grupların belirlenmesi, özelliklerine yönelik önceliklerin belirlenmesi ve geribildirim oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.7. İyileştirme Faaliyetlerinin Yapılması Süreci Hayır Sürece özel form program işleyişine yönelik oluşturulan raporların değerlendirilmesi, iyileştirme çalışmalarının planlanması uygulanması ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.4. Özel Gereksinimli Öğreniciler Süreci 2.4.4.8. Dönemlik Aktivitelerin Raporlanması Süreci Hayır Sürece özel form program işleyişine yönelik dönemli aktivitelerin raporlanması, oluşturulan raporların değerlendirilmesi, iyileştirme çalışmalarının planlanması uygulanması ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.5. Sertifikalar Süreci 2.4.5.1. Sertifika Almaya Hak Kazanan Adayların Sertifika Kontrol Süreci Hayır İş Raporu sertifika almaya hak kazanan öğrencilerin devam durumlarının ve sınav notlarının kontrolünün yapılması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.5. Sertifikalar Süreci 2.4.5.2. Periyodik Sertifika Listelerinin Oluşturulması Ve Yönetime Sunulması Süreci Hayır Sürece özel form periyodik olarak sertifika almaya hak kazanan öğrencilerin listelerinin oluşturulması, yönetime sunulması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.5. Sertifikalar Süreci 2.4.5.3. Öğrenicilere Özel Sertifika Ve Sorun Çözümleri Süreci Hayır İş Raporu öğrenicilere özel sertifika ve grupların belirlenmesi, özelliklerine yönelik önceliklerin belirlenmesi ve sorun çözümlerinin oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.5. Sertifikalar Süreci 2.4.5.4. Sertifika Sonrası Takip Ve Haberleşme Sisteminin Kurulup Yürütülmesi Süreci Hayır İş Raporu sertifika sonrası takip ve haberleşme sisteminin planlanması, kurulması, yürütülmesi ve iyileştirme çalışmalarının geliştirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.4. Özellikli Eğitim Talepleri Süreci 2.4.5. Sertifikalar Süreci 2.4.5.5. E-Sertifika Alma, Görme, Doğrulama Ve Kontrol Süreci Evet İş Raporu E-sertifika alma, görme, doğrulama basamaklarının belirlenmesi, planlanması ve uygulanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.1. Akademi Hizmetleri Kapsamında Akademik Faaliyetlerin Planlanması, Koordinasyonu Süreci Evet İş Raporu akademik hizmetler kapsamında akademik faaliyetlerin tespit edilmesi planlanması ve koordinasyonunun yapılması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.2. Akademik Faaliyetleri Çoğaltıcı Aktiviteler Süreci Hayır İş Raporu akademik faaliyetleri çoğaltıcı aktivitelerin belirlenmesi, planlanması ve yürütülmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.3. Yapılan Akademik Faaliyetlerin Kaydedilmesi Süreci Hayır Sürece özel form gerçekleştirilen akademik faaliyetlerin kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.4. Yayınların Teşvik Edilmesi Süreci Hayır İş Raporu gerçekleştirilen akademik yayınların değerlendirilmesi, teşvik kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.5. Tüm Sistem Faaliyetlerini, Standartları Ve Prosedürleri Doğrulayacak Veya Düzeltecek Akademik Araştırmalar Yapılması Veya Yaptırılmasının Süreci Hayır İş Raporu tüm sistem faaliyetlerinin işlerliğinin değerlendirileceği akademik araştırmaların yapılması, araştırmalara yönelik iyileştirme çalışmalarının tespit edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.6. Toplantı, Organizasyon, Toplu Faaliyet Hizmeti Süreci Hayır İş Raporu toplantı, organizasyon gibi gerçekleştirilecek toplu faaliyet hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.1. Akademik Ve Bilimsel Faaliyetler Süreci 2.5.1.7. Kongre Katılım Ve Kongre Yürütme Hizmeti Süreci Hayır Sürece özel form kongrelerin düzenlenmesi ya da katılımın sağlanması için planlamaların yapılması, uygulanması ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci 2.5.2.1. İl İçi, İl Dışı Ve Yurt Dışı Bağlı Veya İlişkili Birimlerin Planlanması Süreci Evet İş Raporu İl İçi, İl Dışı Ve Yurt Dışı Bağlı veya ilişkili birim ihtiyaç analizinin yapılması, planlanması ve değerlendirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci 2.5.2.2. Temsilcilik İhtiyaç Analizi İş Analizleri Hayır İş Raporu temsilcilik ihtiyaç analizlerinin yapılması, iş planlarının oluşturulması ve iş analizlerinin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci 2.5.2.3. Temsilcilik Etkinlik Ve Verimlilik Analizi İş Analizleri Hayır İş Raporu tespit edilen ihtiyaca yönelik temsilciliklerin etkinlik ve verimlilik kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterler doğrultusunda iş analizlerinin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci 2.5.2.4. Temsilcilik Görev Sorumluluk Ve Takipleri İş Analizleri Hayır İş Raporu tespit edilen ihtiyaca yönelik temsilciliklerin görev ve sorumluluk tanımlamalarının oluşturulması, iş takip kriterlerinin belirlenmesi doğrultusunda iş analizlerinin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci 2.5.2.5. Temsilcilik Kalite Geliştirme İş Analizleri Hayır İş Raporu tespit edilen ihtiyaca yönelik temsilciliklerin kalite geliştirme planlarının oluşturulması, uygulanması, değerlendirilmesi ve iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.2. Kızılay Akademi Temsilcilikleri Süreci 2.5.2.6. Temsilcilik Hizmet İçi Eğitim Ve Raporlama İş Analizleri Hayır Sürece özel form tespit edilen ihtiyaca yönelik temsilciliklerin hizmet içi eğitim planlarının oluşturulması, uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.3. Mobil Hizmetler Süreci 2.5.3.1. Eğitimlerin Mobil Ortamda Da Alınabilmesi İçin Vizyon Ve Stratejilerin Belirlenmesi Süreci Evet İş Raporu mobil ortamda eğitim taleplerinin toplanması, değerlendirilmesi, yol haritalarının planlanması ve sistem alt yapısının oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.3. Mobil Hizmetler Süreci 2.5.3.2. Mobil Kullanım Eğitimlerinin Yapılması Ve Uygulanması Süreci Hayır İş Raporu mobil eğitim sisteminin oluşturulması, eğitimlerin planlanması, uygulanması 
KIZILAY AKADEMİ 2. Eğitim Öğretim Süreci 2.5. Teknik ve Nitelikli Hizmetler Süreci 2.5.3. Mobil Hizmetler Süreci 2.5.3.3. Mobil Aplikasyonda Yapılacak Programların Planlanması Ve Yürütülmesi Süreci Hayır Sürece özel form mobil aplikasyonda gerçekleştirilecek programların planlanması, yürütülmesi, değerlendirilmesi, iyileştirme çalışmalarının yapılması ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.1. Müfredat Sistem Geliştirme Süreci 3.1.1.1. Müfredat Taslağı Hazırlama Ve Geliştirme Süreci Evet İş Raporu müfredat taslağı olarak genel bilgiler, dersler listesi, izlenceler, gereken imkan ve kabiliyetler tanımlarının standartlarının ve prosedürlerinin geliştirilmesi, müfredat detaylarının doldurma ve kontrol kılavuzlarının geliştirilmesi, oluşturulan müfredatların düzenli incelenmesi ile geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.1. Müfredat Sistem Geliştirme Süreci 3.1.1.2. Teknik Ve Bilişim Altyapısının Planlanması Süreci Hayır İş Raporu hazırlanan müfredat taslaklarına göre çıktıların elde edilmesi sonrası müfredat detayında bulunan öğrenme hedeflerini ve kazanımlarını yakalamayı kolaylaştıracak teknik ve bilişim yöntem ve gereksinimlerin belirlenmesi, mevcut imkanlar ile elde edilmeye çalışılması veya tedarik planlarının oluşturulması, temin edilen teknik ve bilişim altyapısının doğru kullanılmasının sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.1. Müfredat Sistem Geliştirme Süreci 3.1.1.3. İçerik Standartlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Süreci Evet İş Raporu müfredat bölümleri içeriklerinin ve buna göre hazırlanacak ders materyalleri yazım, sunum, dil anlatım, şekil ve teknik standartları ve prosedürlerinin geliştirilmesi, bu standartların ve prosedürlerin yardımcı öğretim setleri, örnek uygulamaları ve kılavuzlarının geliştirilmesi, bunlarla ilgili eğitim programları ve kursları düzenlenmesi, gelen geri bildirim ve iyileştirme önerilerinin dikkate alınarak sürekli gelişme ve iyileşmenin sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.1. Müfredat Sistem Geliştirme Süreci 3.1.1.4. Program Koordinatörü Görev Tanımlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Süreci Hayır İş Raporu açılması teklif edilen, açılması planlanan veya açık olan programların müfredat tasarımı, planlaması, müfredatların hazırlatılması, komisyonlarının oluşturulması, içerikleri hazırlatılması, içerik dijitalleştirme ve yayınlama aşamalarına mentörlük edilmesi, programın yürütülmesi, iletişim ve etkileşimlerin sağlanması ve her türlü program talep ve sorunlarının bizzat çözümü veya çözülmesinin sağlanması, program memnuniyeti ve kullanımının en yüksek düzeyde tutulmasının sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.2. Müfredat Süreç Takip Süreci 3.1.2.1. Program Koordinatörü Görevlerinin Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci Hayır Sürece özel form programların müfredat tasarımı, planlaması, müfredatların hazırlatılması, komisyonlarının oluşturulması, içerikleri hazırlatılması, içerik dijitalleştirme ve yayınlama aşamalarına mentörlük edilmesinin, süreç ve çıktılarının değerlendirilmesi, hedeflerin belirlenerek hedef yakalama ölçümlerinin ve yorumlarının yapılması, programın yürütülmesi, iletişim ve etkileşimlerin sağlanması ve her türlü program talep ve sorunlarının, program memnuniyeti ve kullanımının süreç ve çıktılarının değerlendirilmesi, hedeflerin belirlenerek hedef yakalama ölçümlerinin ve yorumlarının yapılması,
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.2. Müfredat Süreç Takip Süreci 3.1.2.2. Program Bilim Kurulu Görevleri, Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci Hayır Sürece özel form programların müfredat tasarımı, planlaması, müfredatların hazırlatılması, komisyonlarının oluşturulması, içerikleri hazırlatılması, içerik dijitalleştirme ve yayınlama aşamalarına görev alacak bilim kurullarının oluşturulması, program hedeflerin belirlenerek hedef yakalama ölçümlerinin ve yorumlarının yapılması, programın yürütülmesi, iletişim ve etkileşimlerin sağlanması ve her türlü program talep ve sorunlarının, program memnuniyeti ve kullanımının süreç ve çıktılarının değerlendirilmesi, hedeflerin belirlenerek hedef yakalama ölçümlerinin ve yorumlarının yapılması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.2. Müfredat Süreç Takip Süreci 3.1.2.3. İçerik Ve Öğretim Elemanlarının Görevleri, Analiz Ve Değerlendirilmesi Süreci Hayır Sürece özel form programların müfredat dersleri içeriği olarak sağlanacak text ve görsel içeriklerin, planlaması, hazırlatılması, bunların müfredat ve derslerin öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerini sağlayacak düzen ve taksonomide olmasının sağlanması ve kontrolü, içerik dijitalleştirme ve yayınlama aşamalarına görev alacak öğretim elemanlarının bilgi akışı ve geliştirilmesini sağlamasının yürütülmesi ve değerlendirilmesi, program hedeflerin belirlenerek hedef yakalama ölçümlerinin ve yorumlarının yapılması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.1. Müfredat Süreci Geliştirme Ve Koordinasyon Süreci 3.1.2. Müfredat Süreç Takip Süreci 3.1.2.4. Redaksiyon Standartlarının Kullanımı Süreci Hayır Sürece özel form her türlü yazım, görsel ve sunum içeriklerinin ve buna göre hazırlanacak ders materyallerinin yazım, sunum, dil anlatım, şekil ve teknik kurallarına göre redaksiyonların yapılması, yapılan düzenleme ve değiştirmelere telif sahibi onaylarının alınması, onaylananların kayda alınıp doküman yönetimi sürecine teslim edilmesi ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci 3.2.1.1. Program Dosyası Hazırlanması Süreci Evet Sürece özel form açılması istenen veya teklif edilen herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle açılma gerekçesi, hedef kitle analizi ve arz/talep dengesi, açılış ve sürdürme maliyetleri ile ayni veya nakdi karşılama maliyetleri, müfredat taslağı olarak genel bilgiler, dersler listesi, izlenceler, gereken imkan ve kabiliyetler tanımlarının standartlarının ve prosedürlerinin eksiksiz uygulandığı program bilimsel dosyasının hazırlanması, programın sürdürme ve geliştirme SWOT analizlerinin yapılarak raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci 3.2.1.2. Öğretim Elemanlarının Organizasyonu Süreci Hayır Sürece özel form açılması istenen, teklif edilen veya yürümekte olan herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine şahsen sahip öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, mevcudun değiştirilmesi veya teklif edilmesi, müfredat taslağı olarak genel bilgiler, dersler listesi, izlenceler, gereken imkan ve kabiliyetler tanımları ve varsa ders içeriklerinin kendileri tarafından onaylanması, dersin sürdürme ve geliştirme önerilerinin yapılarak raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci 3.2.1.3. Başvuru Ve Duyuruların Yapılması (Akademi Başkanlığına) Süreci Hayır İş Raporu açılması istenen, teklif edilen veya yürümekte olan herhangi bir program değişikliğinin sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine şahsen sahip öğretim elemanlarının belirlendiği, müfredat taslağı olarak genel bilgiler, dersler listesi, izlenceler, gereken imkan ve kabiliyetler tanımları ve varsa ders içeriklerinin dosya ve resmi başvuru olarak akademi sekretaryasına teslim edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci 3.2.1.4. Program Koordinatörü Görevlendirme Süreci Hayır Sürece özel form açılması istenen, teklif edilen veya yürümekte olan herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine şahsen sahip öğretim elemanları arasından en yetkin kişinin, istememesi halinde gönüllü bir kişinin görevlendirilmesi, müfredat taslağı olarak genel bilgiler, dersler listesi, izlenceler, gereken imkan ve kabiliyetler tanımları ve varsa ders içeriklerinin kendileri tarafından onaylanması, dersin sürdürme ve geliştirme önerilerinin yapılarak raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci 3.2.1.5. Program Kitap Ders Notu, Slayt Sunumu, Görsel Ve İşitsel Materyallerin Sağlanması Süreci Hayır Sürece özel form açılması istenen, teklif edilen veya yürümekte olan herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin kurallara uygun olarak hazırlanması veya sağlanması, mevcudun değiştirilmesi veya teklif edilmesi, müfredat taslağı olarak genel bilgiler, dersler listesi, izlenceler, gereken imkan ve kabiliyetler tanımları ve ders içeriklerinin sürdürme ve geliştirme önerilerinin yapılarak raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.1. Program Açma Süreci 3.2.1.6. Her Ders Materyalleri İçin Çoktan Seçmeli Soru Sağlanması Süreci Hayır İş Raporu açılması istenen, teklif edilen veya yürümekte olan herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun, öğrenme yöntemleri ve tekniklerini de kapsayacak ve öğrenme taksonomisine uygun olacak şekilde ölçme değerlendirme setlerinin hazırlanması, buna göre kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin içinde yer alan her konunun analitik ve nesnel olarak ölçme değerlendirme sorularının hazırlanması, standartlara uygun soru setlerinin redaksiyon sonrası program koordinatörü onayına sunulması ve sonrasında ilgililere teslimi
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.1. Ders Materyallerinin Program Bilim Kurulundan Temini Süreci Evet İş Raporu açılması istenen, teklif edilen veya yürümekte olan herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin program bilim kurullarınca değerlendirilmesi, onaylanması veya düzeltme istemleri yapılması, redaksiyonların tamamlatılması ve program koordinatörünce onaylatılarak ilgili süreçlere teslimi
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.2. Mevcut Programların Ve Derslerin Faz Standartlarına Uygunluğunun Denetimi Süreci Hayır İş Raporu mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin FAZ kurallarına göre kullanım ve işletimlerin uygunluğunun değerlendirilmesi ve geliştirme önerilerinin yapılması, düzeltme istemleri yapılması, redaksiyonların tamamlatılması ve program koordinatörünce onaylatılarak ilgili süreçlere teslimi
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.3. Faz İçeriklerinin Yayın Komisyonunda Değerlendirilmesi Süreci Hayır Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin FAZ kurallarına göre hazırlanan içeriklerinin yayımlama öncesi yayın komisyonu tarafından değerlendirilmesi, kabulü veya öneri ve eleştiriler geliştirilerek raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.4. Soruların Teknik Komisyonda Değerlendirilmesi Süreci Hayır Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun, öğrenme yöntemleri ve tekniklerini de kapsayacak ve öğrenme taksonomisine uygun olacak şekilde ölçme değerlendirmesi, buna göre kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin içinde yer alan her konunun analitik ve nesnel olarak ölçme değerlendirme sorularının değerlendirilmesi, kurallara uygun soru setlerinin kabulü, uygun olmayanlara geliştirme önerilerinin verilerek raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.5. Telif Veya Hak ediş Hesaplama Süreci Hayır Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin telif standartlarının geliştirilmesi, kurallara uygun olarak hazırlanan ve kullanılan telife esas olarak yayın kurulunca kabul edilmiş eserlerin telifinin hesaplanması ve ödeme formlarının hazırlanıp ilgili süreçlere sunulması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.6. İçeriklerin Tasarıma Gönderilmesi Ve Alınması Süreci Hayır İş Raporu mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin kurallara uygun olarak hazırlanan ve kullanılan yayın komisyonunca kabul edilmiş olanların içerik sürecine gönderilmesi ve gerekli süreçleri tamamlanan ürünlerin teslim alınması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.7. İçerik Tasarımı Organizasyonu Süreci Hayır İş Raporu mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin kurallara uygun olarak hazırlanan ve kullanılan yayın komisyonunca kabul edilmiş olanların içerik sürecine gönderilmesi sonrası içerik geliştirme süreçlerine mentörlük edilmesi için program koordinatörü ve telif sahiplerinin bilgilendirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.8. Soru Bankasına Soru Girme Süreci Hayır Sürece özel form mevcut ve onaylı herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun, öğrenme yöntemleri ve tekniklerini de kapsayacak ve öğrenme taksonomisine uygun olacak şekilde ölçme değerlendirme sorularının hazırlanması sonrası soru bankasına bunların girilmesi, kayıtların ve altyapıların kontrolü ile kullanılabilirliğin test edilmesi ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.2. İçerik Temin Ve Kontrol Süreci 3.2.2.9. Özel Soru Ve Sorunlar İçin Alt Komisyonlar Kurma Süreci Hayır Sürece özel form mevcut ve onaylı herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için gelen soru veya özel sorunların tekil eylem veya önerilerle çözülememesi durumunda gecikmeksizin eğitim alanı ve sorun özellikleri bakımından yetkin olan kişileri içeren komisyon kurulması, soru ve sorunların net bir şekilde aktarılıp hedeflerin açık bir şekilde verilmesi ve sonuç raporunun istenerek çözümün geliştirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.3. Bilgi Belge Yönetimi Süreci 3.2.3.1. Müfredatlar Ve İçeriklerle İlgili Her Türlü Dokümantasyon Standartlarının Hazırlanması Ve Geliştirilmesi Süreci Evet Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin, müfredat taslağı olarak genel bilgiler, dersler listesi, izlenceler, gereken imkan ve kabiliyetler tanımlarının standartlarının ve prosedürlerinin geliştirilmesi, bu standartların uygulama ve uygulanabilirlik analizlerinin periyodik olarak yapılarak zayıf ve güçlendirilmesi gereken noktaların tespiti ile geliştirme önerilerinin düzenli raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.3. Bilgi Belge Yönetimi Süreci 3.2.3.2. Dokümanların Toplanması Süreci Hayır Sürece özel form açılması istenen, teklif edilen veya yürümekte olan herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin, soru setleri ve içeriklerinin, her türlü yazılı, elektronik ve sosyal medya içeriklerinin toplanma, kayıt, arşiv ve yedekleme işlerinin yürütülmesi ve aylık düzenli raporlar üretilerek sürecin ibrazı
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.3. Bilgi Belge Yönetimi Süreci 3.2.3.3. Dokümanların Tasniflenmesi Süreci Hayır Sürece özel form dokümanların toplanarak tasnifleme, kodlama işlerin yürütülmesi ve aylık düzenli raporlar üretilerek sürecin ibrazı
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.3. Bilgi Belge Yönetimi Süreci 3.2.3.4. Dokümanların Arşivlenmesi Süreci Hayır Sürece özel form dokümanların tasnifleme ve kodlama işleri sonrası arşivlenmesi ve aylık düzenli raporlar üretilerek sürecin ibrazı
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.2. Program Açma Ve Geliştirme Süreci 3.2.3. Bilgi Belge Yönetimi Süreci 3.2.3.5. Dokümanların Analiz Ve Geliştirme Raporlarının Üretilmesi Süreci Hayır Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin, müfredat taslağı olarak genel bilgiler, dersler listesi, izlenceler, gereken imkan ve kabiliyetler tanımlarının düzenli analiz edilmesi, standartlara uygunluğu, öğrenme hedefleri ve yetkinliklerine uygunluğu, yetkinlik kazandırmada etkinliği ve verimliliği gibi konuların düzenli raporlanması, eleştiri ve geliştirme önerilerinin raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.1. Redaksiyon Süreci 3.3.1.1. Yazılı Ve Görsel Materyallerin Yayın Standartlarına Uygunluğunun Denetimi Süreci Evet İş Raporu mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin, müfredat taslağı olarak genel bilgiler, dersler listesi, izlenceler, gereken imkan ve kabiliyetler tanımlarının standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.1. Redaksiyon Süreci 3.3.1.2. Belirlenen Standartların Uygulanması Ve E-İçeriğin Yayıma Hazır Hâle Getirilmesi İşi Analizi Hayır Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin, müfredat taslağı olarak genel bilgiler, dersler listesi, izlenceler, gereken imkan ve kabiliyetler tanımlarının kurallara uygunluğunun değerlendirilmesi, onaylanması veya düzeltme önerilerinin oluşturulması, dil anlatım, imla, şekil ve görsel etkinliği ve verimliliği gibi konuların düzenli raporlanması, eleştiri ve geliştirme önerilerinin raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.2. Müfredat İyileştirme Süreci 3.3.2.1. Mevcut Programlarla İlgili Eğitim Öğretim Hedefleri Kontrol Süreci Evet Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin öğretim hedefleri, kazanımları, yeterliliklerinin program hedeflerine uygunluğunun değerlendirilmesi, iyileştirme önerilerinin geliştirilmesi ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.2. Müfredat İyileştirme Süreci 3.3.2.2. Mevcut Programların Etkinliğini Sistematik Olarak Araştırma Süreci Hayır Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin öğretim hedefleri, kazanımları, yeterliliklerinin, program hedeflerine ve öğrenici taleplerine uygun olarak etkinlik ve verimlilik analizlerinin yapılarak zafiyet görülen dersler ve içeriklerinin iyileştirme planlarının yapılması ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.2. Müfredat İyileştirme Süreci 3.3.2.3. Mevcut Programlar İle Benzer Uluslararası Programları Karşılaştırma Süreci Hayır Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin öğretim hedefleri, kazanımları, yeterliliklerinin, program hedefleri ve öğrenici talepleri de dahil olmak üzere mevcut uluslararası programlarla karşılaştırılması ve kıyaslama raporlarının üretilmesi, iyileştirme veya değişiklik önerilerinin raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.2. Müfredat İyileştirme Süreci 3.3.2.4. Mevcut Programların Öğrenme Hedefleri Ve Mesleki Yeterlilikleri Kontrol Etme Ve Uyumlaştırma Süreci Hayır Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin öğretim hedefleri, kazanımlarının varsa mesleki yeterlilik tanımları ile karşılaştırılması ve eksiklik veya geliştirme önerilerinin raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.3. Müfredat Analiz ve İyileştirme Süreci 3.3.2. Müfredat İyileştirme Süreci 3.3.2.5. Mevcut Programları Akredite Etme, Ettirme Ve Raporlama Süreci Hayır Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin öğretim hedefleri, kazanımlarının varsa mesleki yeterlilik tanımlarını da kapsayacak şekilde uygun akreditasyon programlarına başvurularak akredite ettirilmesi ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci 3.4.1.1. Her Program İçin Açılacak Dersleri Belirleme Süreci Evet Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun ders, içerik, kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyalleri, öğretim hedefleri, kazanımları, yeterlilikleri, program hedefleri ve öğrenici taleplerinin analiz edilmesi, onaylanması veya değiştirilmesi ve düzenli olarak raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci 3.4.1.2. Ders Açmak İçin Birim Ve Program Koordinatörü Görev Süreci Hayır İş Raporu programların müfredat tasarımı, planlaması, müfredatların hazırlatılması, komisyonlarının oluşturulması, içeriklerin hazırlatılması, hedeflerin belirlenerek hedefi yakalama konusunda yeni ders veya yeni içerik ihtiyacının açıklanması, programın yürütülmesi, iletişim ve etkileşimlerin sağlanması ve her türlü program talep ve sorunlarının, program memnuniyeti ve kullanımının süreç ve çıktılarının değerlendirilmesi, hedeflerin belirlenerek hedef yakalama ölçümlerinin ve yorumlarının yapılması,
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci 3.4.1.3. ÖĞRENİCİ İşleri, Müfredat Geliştirme Birimi Ve Üst Yönetimin Görüş Ve Raporlarını Alma Ve Yorumlama Süreci Hayır Sürece özel form programların müfredat tasarımı, planlaması, içeriklerin hazırlatılması, hedeflerin belirlenerek hedefi yakalama konusunda yeni ihtiyaçların belirlenmesi, iletişim ve etkileşimlerin sağlanması ve her türlü program talep ve sorunlarının, program memnuniyeti ve kullanımının süreç ve çıktılarının değerlendirilmesi, hedeflerin belirlenerek hedef yakalama ölçümlerinin ve yeni ihtiyaçların belirlenerek ilgili süreçlere raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci 3.4.1.4. Gelecek Programlara Ait Aktive Edilecek Dersler Listesini Oluşturma Süreci Hayır Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun derslerin değerlendirilmesi, bir sonraki program için aynen veya değişiklik önerileri ile kullanıma sunulması için raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci 3.4.1.5. İçerik Planlaması Yapma Süreci Hayır Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel yeni sağlanacak içeriklerin bir sonraki kullanım için aynen veya değişiklik önerileri ile kullanıma sunulması için raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.1. Program Dersi Açma Süreci 3.4.1.8. Soru Bankası İçin Gereken Veya Gelecek Sınav İçin Mevcut Olmayan Veya Yenilenmesi Gereken Soruların Sağlanması Süreci Hayır İş Raporu mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun, öğrenme yöntemleri ve tekniklerini de kapsayacak ve öğrenme taksonomisine uygun olacak şekilde ölçme değerlendirme setlerinin hazırlanması, buna göre kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin içinde yer alan her konunun analitik ve nesnel olarak ölçme değerlendirme sorularının hazırlanması, kurallara uygun soru setlerinin redaksiyon sonrası program koordinatörü onayına sunulması ve sonrasında ilgililere teslimi
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci 3.4.2.1. Ders İçerikleri Tasarımının Kontrolü Ve Denetimi Süreci Evet Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin, müfredat taslağı olarak genel bilgiler, dersler listesi, izlenceler, gereken imkan ve kabiliyetler tanımlarının standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci 3.4.2.2. Mevcut Hazırlanmış Ve Hazırlanmamış Tüm İçeriklerin Denetimi Ve Raporlanması Süreci Hayır Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin, müfredat taslağı olarak genel bilgiler, dersler listesi, izlenceler, gereken imkan ve kabiliyetler tanımlarının kurallara uygunluğunun değerlendirilmesi, yayımlamaya hazır olma durumlarının raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci 3.4.2.3. Mevcut İçeriklerin Yeniden Değerlendirilmesi, Hazırlanması Veya Geliştirilmesi Süreci Hayır Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin, müfredat taslağı olarak genel bilgiler, dersler listesi, izlenceler, gereken imkan ve kabiliyetler tanımlarının kurallara uygunluğunun değerlendirilmesi, yayımlamaya hazır olmayanların veya değiştirilecek olanların geliştirme raporlarının hazırlanması ve ilgili süreçlere sunulması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci 3.4.2.4. Mevcut İçeriklerin Yayına Hazırlığının Onaylanması Süreci Hayır Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin, müfredat taslağı olarak genel bilgiler, dersler listesi, izlenceler, gereken imkan ve kabiliyetler tanımlarının kurallara uygunluğunun değerlendirilmesi, yayımlamaya hazır olma durumlarının raporlanması ve ilgili süreçlerce onaylarının alınması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci 3.4.2.5. Mevcut İçeriklerin Yayınlanması Süreci Hayır İş Raporu mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin yayımlama onayı verilenlerin dijital platformlara yüklenmesi ve yayımlanması
KIZILAY AKADEMİ 3. Müfredat Yönetim Süreci 3.4. Müfredat Hizmetleri Yürütme Süreci 3.4.2. İçerik Yayınlama Süreci 3.4.2.6. Mevcut Yayınlanmış İçeriklerin Takibi Süreci Hayır Sürece özel form mevcut herhangi bir program, sertifika, ders veya kurs için öncelikle müfredatta yer alan öğrenme hedefleri, kazanımları ve yeterliliklerine uygun kitap, ders notu, slayt sunumu, görsel veya işitsel materyallerin yayımlama onayı verilenlerin dijital platformlara yüklenmesi ve yayımlanması sonrası günlük, haftalık ve aylık kullanım raporları ve önerilerinin düzenli takip edilmesi ve ilgili süreçlere raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci 4.1.1.1. İş İhtiyaçlarını Belirleme Ve Temin Etme Süreci Evet İş Raporu içerik geliştirme ile ilgili iş çeşitleri, iş tipleri, iş gereksinimleri ve iş akışları standartlarının ve prosedürlerinin geliştirilmesi, yıllık, dönemlik veya program özelinde geliştirilecek eğitimler listesinin, derslerinin veya dersinin müfredatlarının temin edilmesi, bu eğitimlerin materyallerinin geliştirilmesi için ihtiyaçların tespit edilmesi, temin için gerekli birimlere isteklerin iletilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci 4.1.1.2. İş Akış Planını Hazırlama Süreci Hayır İş Raporu geliştirilecek eğitimlerin materyallerin üretilmesi sürecinde hangi süreçler arasında çalışılacağının belirlenmesi, adam-iş-gün akış planlarına uygun zaman planının yapılması için ilgili birime iletilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci 4.1.1.3. İş Zaman Planını Hazırlama Süreci Hayır İş Raporu akış planlarının temin edilmesi, akış planlarına göre zaman planlamasının yapılması, zaman planlarının ilgili birime iletilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci 4.1.1.4. İş İletişim Planını Hazırlama Süreci Hayır İş Raporu akış ve zaman planlarının temin edilmesi, materyallerin geliştirilmesinde süreçler arası iletişim planlarının hazırlanması, iletişim planlarının süreçlere iletilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci 4.1.1.5. Süreç Toplantılarını Organize Etme Süreci Hayır İş Raporu birlikte çalışacak süreçlerin çalışma planlarının temin edilmesi, birlikte çalışacak süreçlerin ihtiyaç duyulan toplantıların organize edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.1. Koordinasyon Süreci 4.1.1.6. Kalite Güvence Kontrol Listeleri Hazırlama Süreci Hayır Sürece özel form koordinasyon süreçleri planlarının temini, kalite güvence ve kontrol listelerinin hazırlanması, kontrol listelerinin ilgili birimlere iletilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.1. Yazılı İçerik Materyallerin Temin Edilmesi Süreci Evet İş Raporu standartlara uygun olduğu kamu edilen müfredatların olması gereken yazılı ve görsel içerik standartlarının geliştirilmesi, geliştirilecek eğitimlerin text ve görsel materyallerin basılı ve elektronik kayıtlı içeriklerinin temin edilmesi, yazılı içeriklerin senaryo ve öğretim tasarımı hazırlama sürecine iletilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.2. Öğretim Yönteminin Belirlenmesi Süreci Hayır İş Raporu öğretim ve eğitim yöntemleri, belgi ve beceri aktarım yöntemleri ile geliştirilecek eğitimlerin text ve görsel materyallerin basılı ve elektronik kayıtlı içeriklerinin incelenmesi ve öğretim yöntemleri ve eğitim modellerinin belirlenmesi, senaryo öğretim tasarımı hazırlama sürecine iletilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.3. Senaryo ve Öğretim Tasarımı Hazırlama Süreci Hayır İş Raporu senaryo, StoryBoard ve öğretim tasarım uygulama yöntemleri ile geliştirilecek eğitimlerin text ve görsel materyallerin basılı ve elektronik kayıtlı içeriklerinin incelenmesi ve StoryBoard modellerinin belirlenmesi, senaryo öğretim tasarımının hazırlanması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.4. Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Uygulanması Süreci Hayır İş Raporu öğretim hedefleri, kazanımları ve yeterlilikleri eşliğinde ölçme değerlendirme teknikleri ile geliştirilecek eğitimlerin ölçme değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, ölçme değerlendirme tasarımının hazırlanması, mevcut içeriğin ölçme değerlendirme soru setlerinin ve yöntemlerinin hazırlatılması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.5. Öğrenme Hedefleri, Kazanımları, Aktarım Yöntemleri ve Hedef Etki Verilerinin Analizi Süreci Hayır Sürece özel form öğretim hedefleri, kazanımları ve yeterlilikleri eşliğinde aktarım yöntemlerinin etkinliği ve verimliliği hedef etki analizi ile geliştirilen eğitimlerin aktarım yöntemlerinin hedef etki analizlerinin yapılması, mevcut içeriğin ve ölçme değerlendirme soru setlerinin ve yöntemlerinin hazırlanan öğretim tasarımlarının değerlendirilmesi ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.6. Senaryo ve Öğretim Tasarımı Onaylatma Süreci Hayır Sürece özel form senaryo, StoryBoard ve öğretim tasarım uygulama yöntemlerine uygun olarak senaryo onay prosedürünün geliştirilmesi, senaryo gösterim ve sunumlarının hazırlanması ve içerik telif sahipleri, eğitim program sorumluları ve yönetim yetkililerinden onay için gerekli işlemlerin yapılması, onaylanmayanlar için önerilerin alınarak tekrar sürecin çalıştırılması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.7. İş-Eylem-Zihin Haritasının Hazırlanması Süreci Hayır İş Raporu iş eylem zihin haritası olarak tüm iş süreci, üretim ve onay süreci gibi tüm olay evrenini içerecek şekilde iş planlarının, alt iş tanımları, adam-iş-gün bilgileri ve iş tanımlamaları dahil her proje için zihin haritasının onaylanması, içerik telif sahipleri, eğitim program sorumluları ve yönetim yetkililerinden onay için gerekli işlemlerin yapılması, onaylanmayanlar için önerilerin alınarak tekrar sürecin çalıştırılması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.1. Dijital İçerik Tasarım ve Planlama Süreci 4.1.2. Öğretim Tasarımı Süreci 4.1.2.8. Kalite Kontrol Listesi Hazırlama Ve Uygulama Süreci Hayır Sürece özel form içerik tasarım ve üretim süreci kalite kontrol ve geliştirmede tüm iş süreci, üretim ve onay süreci gibi tüm olay evrenini içerecek şekilde kalite kontrol prosedürleri ve iş adımlarının hazırlanması ve içerik telif sahipleri, eğitim program sorumluları ve yönetim yetkililerinden onay için gerekli işlemlerin yapılması, onaylanmayanlar için önerilerin alınarak tekrar sürecin çalıştırılması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.1. Faz 1 Süreci 4.2.1.1. Ders Üretim Planının Hazırlanması Süreci Evet İş Raporu uzaktan eğitim ve dijital platformlarda yapılacak her eğitim ve öğretim uygulamaları için kullanılacak her türlü içerikte uygulanacak eğitim ve öğretim materyalleri tiplerine ait FAZ Standartların geliştirilmesi, bu kapsamda Faz 1 olarak planlanan ve onaylanan eğitim içeriklerinin temini, üretim planlarının hazırlanması, standartlara göre gereken e-içeriklerin, ppt sunu dizgilerinin ve video görsel çekim veya kayıt planlarının tanılanması, üretim sürecinin komple planlanıp duyurulması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.1. Faz 1 Süreci 4.2.1.2. Ppt Sunu Dizgisi Hazırlama Süreci Hayır İş Raporu Faz 1 olarak planlanan ve onaylanan eğitim içeriklerinin temini, üretim planlarının hazırlanması, ppt sunu dizgilerinin ve görsel ekleme ile etkileşim gereksinimlerinin yerine getirilerek sunuma hazır hale getirilmesi ve içerik telif sahipleri, eğitim program sorumluları ve yönetim yetkililerinden onay için gerekli işlemlerin yapılması, onaylanmayanlar için önerilerin alınarak tekrar sürecin çalıştırılması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.1. Faz 1 Süreci 4.2.1.3. Yazılı Materyal Dizgisi Hazırlama Süreci Hayır İş Raporu Faz 1 olarak planlanan ve onaylanan eğitim içeriklerinin temini, üretim planlarının hazırlanması, yazılı materyal redaksiyonları, dizgilerinin ve görsel ekleme gereksinimlerinin yerine getirilerek yayıma veya baskıya hazır hale getirilmesi ve içerik telif sahipleri, eğitim program sorumluları ve yönetim yetkililerinden onay için gerekli işlemlerin yapılması, onaylanmayanlar için önerilerin alınarak tekrar sürecin çalıştırılması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.1. Faz 1 Süreci 4.2.1.4. Süreçler Arası İletişimi Koordine Etme Süreci Hayır İş Raporu süreçler arası iletişim planlarının temin edilmesi, Faz 1 süreçler arası iletişimin koordine edilmesi, süreçlerin gerçekleşmesinin kontrol edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.1. Faz 1 Süreci 4.2.1.5. Süreçler Arası İş Trafiğini Koordine Etme Süreci Hayır İş Raporu süreçler arası iş trafiği planlarının temin edilmesi, Faz 1 süreci süreçler arası iş trafiğinin koordine edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.2. Faz 2-3- Süreci 4.2.2.1. Ders Üretim Planının Hazırlanması Süreci Evet İş Raporu uzaktan eğitim ve dijital platformlarda yapılacak her eğitim ve öğretim uygulamaları için kullanılacak her türlü içerikte uygulanacak eğitim ve öğretim materyalleri tiplerine ait geliştirilen FAZ Standartlarına göre Faz 2-3 olarak planlanan ve onaylanan eğitim içeriklerinin temini, üretim planlarının hazırlanması, standartlara göre gereken e-içeriklerin, ppt sunu dizgilerinin ve video-görsel çekim veya kayıt planlarının tanılanması, üretim sürecinin komple planlanıp duyurulması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.2. Faz 2-3- Süreci 4.2.2.2. Süreçler Arası İş Trafiğini Koordine Etme Süreci Hayır İş Raporu süreçler arası iş trafiği planlarının temin edilmesi, Faz 2-3 süreci süreçler arası iş trafiğinin koordine edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.2. Faz 2-3- Süreci 4.2.2.3. Süreçler Arası İletişimi Koordine Etme Süreci Hayır İş Raporu süreçler arası iletişim planlarının temin edilmesi, Faz 2-3 süreçler arası iletişimin koordine edilmesi, süreçlerin gerçekleşmesinin kontrol edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.3. Faz 4-5- Süreci 4.2.3.1. Ders Üretim Planının Hazırlanması Süreci Evet İş Raporu uzaktan eğitim ve dijital platformlarda yapılacak her eğitim ve öğretim uygulamaları için kullanılacak her türlü içerikte uygulanacak eğitim ve öğretim materyalleri tiplerine ait geliştirilen FAZ Standartlarına göre Faz 4-5 olarak planlanan ve onaylanan eğitim içeriklerinin temini, üretim planlarının hazırlanması, standartlara göre gereken e-içeriklerin, ppt sunu dizgilerinin ve video-görsel çekim veya kayıt planlarının tanılanması, üretim sürecinin komple planlanıp duyurulması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.3. Faz 4-5- Süreci 4.2.3.2. Süreçler Arası İş Trafiğini Koordine Etme Süreci Hayır İş Raporu süreçler arası iletişim planlarının temin edilmesi, Faz 4-5 süreçler arası iletişimin koordine edilmesi, süreçlerin gerçekleşmesinin kontrol edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.2. E-İçerik Üretim Yönetimi Süreci 4.2.3. Faz 4-5- Süreci 4.2.3.3. Süreçler Arası İletişimi Koordine Etme Süreci Hayır İş Raporu süreçler arası iletişim planlarının temin edilmesi, Faz 4-5 süreçler arası iletişimin koordine edilmesi, süreçlerin gerçekleşmesinin kontrol edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.1. Yaratıcı Fikir Çalışması Süreci Evet Sürece özel form eğitim ve öğretim sürecinde içerik geliştirme, senaryo hazırlama, görselleştirme ve oyunlaştırma eğitimlerin öğretim tasarımı ve senaryolarının temini, kullanılacak görsellerin geliştirilmesi öncesi ortak fikir çalışması yapılması, fikir ve önerilerin tespit edilmesi, YARATICI, YAPILANMACI ve etkileşimli içerik hazırlama için katkılar önerilmesi ve içerik telif sahipleri, eğitim program sorumluları ve yönetim yetkililerinden onay için gerekli işlemlerin yapılması, onaylanmayanlar için önerilerin alınarak tekrar sürecin çalıştırılması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.2. Yaratıcı Metin Yazımı Süreci Hayır İş Raporu eğitim ve öğretim sürecinde kullanılacak metinlerin geliştirilmesi öncesi ortak fikir çalışması yapılması, fikir ve önerilerin tespit edilmesi, YARATICI, YAPILANMACI ve etkileşimli içerik hazırlama için katkılar önerilmesi ve içerik telif sahipleri, eğitim program sorumluları ve yönetim yetkililerinden onay için gerekli işlemlerin yapılması, onaylanmayanlar için önerilerin alınarak tekrar sürecin çalıştırılması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.3. Görsel Taslak Hazırlama Süreci Hayır İş Raporu eğitim ve öğretim sürecinde kullanılacak görsellerin geliştirilmesi öncesi ortak fikir çalışması yapılması, fikir ve önerilerin tespit edilmesi, YARATICI, YAPILANMACI ve etkileşimli içerik hazırlama için katkılar önerilmesi ve içerik telif sahipleri, eğitim program sorumluları ve yönetim yetkililerinden onay için gerekli işlemlerin yapılması, onaylanmayanlar için önerilerin alınarak tekrar sürecin çalıştırılması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.4. Tasarım Rehberi Hazırlama Süreci Evet İş Raporu eğitim ve öğretim sürecinde kullanılacak her Faz da yapılandırılacak içerikler için Tasarım Standartlarının geliştirilmesi, içerik hazırlama için kullanılacak tasarım modelleri ve yöntemlerinin standart hale getirilmesinin sağlanması, her çalışma için rehbere uygun seri üretim planlarının oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.5. Grafik Tasarım Ve İllüstrasyon Hazırlama Süreci Evet İş Raporu eğitim ve öğretim sürecinde kullanılacak her Faz da yapılandırılacak içerikler için Grafik Tasarım ve İllüstrasyon Standartlarının geliştirilmesi, içerik hazırlama için kullanılacak görsel ve etkileşimsel modelleri ve yöntemlerinin standart hale getirilmesinin sağlanması, her çalışma için rehbere uygun seri üretim planlarının oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.6. Animasyon Hazırlama Süreci Evet İş Raporu eğitim ve öğretim sürecinde kullanılacak her Faz da yapılandırılacak içerikler için animasyon standartlarının geliştirilmesi, içerik hazırlama için kullanılacak animasyon modelleri ve yöntemlerinin standart hale getirilmesinin sağlanması, her çalışma için rehbere uygun seri üretim planlarının oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.1. Grafik Tasarım Süreci 4.3.1.7. Arayüz Tasarımı Hazırlama Süreci Evet İş Raporu eğitim ve öğretim sürecinde kullanılacak her Faz da yapılandırılacak içerikler için Arayüz ve/veya Player Standartlarının geliştirilmesi, içerik hazırlama için kullanılacak Arayüz ve/veya Player modelleri ve yöntemlerinin standart hale getirilmesinin sağlanması, her çalışma için rehbere uygun seri üretim planlarının oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.2. İçerik Yazılım Süreci 4.3.2.1. Yazılımların Uygulanabilirliğinin Araştırılması Süreci Evet Sürece özel form eğitim ve öğretim sürecinde kullanılacak tüm Fazlarda hazırlanmış yazılımlar için standartlarının geliştirilmesi, bu yazılımların fonksiyon açıklamaları ve kullanım rehberlerinin hazırlanması, yeni talep edilen veya ihtiyaç duyulan yazılımların bu standartlarla çalışabilirliğinin değerlendirilmesi, kullanılacak yazılımların belirlenmesi, yazılımların uygulanabilirliğinin araştırılması, elde edilen sonuçların raporlanması, ilgili birimlere teslim edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.2. İçerik Yazılım Süreci 4.3.2.2. Web İçerik Geliştirme Süreci Evet Sürece özel form eğitim ve öğretim sürecinde kullanılacak tüm Web sayfaları, portaller, mikrositeler ve bağlantılı web görsellerinin standartlarının geliştirilmesi, bu web sayfaların fonksiyon açıklamaları ve kullanım rehberlerinin hazırlanması, yeni talep edilen veya ihtiyaç duyulan web sayfalarının veya mevcut web sayfalarında talep edilen değişimlerin bu standartlarla çalışabilirliğinin değerlendirilmesi, kullanılacak web özelliklerinin belirlenmesi, uygulanabilirliğinin araştırılması, elde edilen sonuçların raporlanması, talep edilen eğitimlerdeki web içerik bilgilerinin temin edilmesi, web içeriklerinin geliştirilmesi, ilgili birime teslim edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.2. İçerik Yazılım Süreci 4.3.2.3. Mobil İçerik Geliştirme Süreci Evet Sürece özel form eğitim ve öğretim sürecinde kullanılacak tüm Mobil İçeriklerin ve bağlantılı uygulamaların standartlarının geliştirilmesi, bu Mobil İçeriklerin fonksiyon açıklamaları ve kullanım rehberlerinin hazırlanması, yeni talep edilen veya ihtiyaç duyulan Mobil İçeriklerin veya mevcut Mobil İçeriklerden talep edilen değişimlerin bu standartlarla çalışabilirliğinin değerlendirilmesi, kullanılacak Mobil İçeriklerin özelliklerinin belirlenmesi, uygulanabilirliğinin araştırılması, elde edilen sonuçların raporlanması, talep edilen eğitimlerdeki Mobil İçeriklerin içerik bilgilerinin temin edilmesi, içeriklerinin geliştirilmesi, ilgili birime teslim edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.3. E-İçerik Üretim Süreci 4.3.2. İçerik Yazılım Süreci 4.3.2.4. Multimedya İçerik Geliştirme Süreci Evet Sürece özel form eğitim ve öğretim sürecinde kullanılacak tüm Multimedya İçeriklerin ve bağlantılı uygulamaların standartlarının geliştirilmesi, bu Multimedya İçeriklerin fonksiyon açıklamaları ve kullanım rehberlerinin hazırlanması, yeni talep edilen veya ihtiyaç duyulan Multimedya İçeriklerin veya mevcut Multimedya İçeriklerden talep edilen değişimlerin bu standartlarla çalışabilirliğinin değerlendirilmesi, kullanılacak Multimedya İçeriklerin özelliklerinin belirlenmesi, uygulanabilirliğinin araştırılması, elde edilen sonuçların raporlanması, talep edilen eğitimlerdeki Multimedya İçeriklerin içerik bilgilerinin temin edilmesi, içeriklerinin geliştirilmesi, ilgili birime teslim edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci 4.4.1.1. Proje Dosyası Oluşturma Süreci Evet İş Raporu kullanıcı deneyim sürecinde yapılacak iş ve işlemlerin standartlarının geliştirilmesi, tüm deneyim ve değerlendirme ihtiyaçların proje standardında hazırlanması, arayüz tasarımları ve taslak materyaller temin edilmesi ve içerik telif sahipleri, eğitim program sorumluları ve yönetim yetkililerinden onay için gerekli işlemlerin yapılması, onaylanmayanlar için önerilerin alınarak tekrar sürecin çalıştırılması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci 4.4.1.2. Hedef Kitle Beklentileri Araştırması Süreci Hayır Sürece özel form kullanıcı deneyimi ve değerlendirmesi proje planına göre değerlendirilecek program veya dersin müfredat, kazanım, öğrenme hedefleri ve edinilecek yeterliliklerin elde edilmesi sonrası olası hedef kitlelerin ve beklentilerinin tespit edilmesi, hedef kitle beklentileri ve özelliklerinin kategorik olarak yatay ve dikeyde hazırlanması ve beklenti, ihtiyaç etkileşim haritalarının çıkarılması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci 4.4.1.3. Etkileşim Tasarımı Çalışması Süreci Hayır Sürece özel form kullanıcı deneyimi ve değerlendirmesi proje planına göre değerlendirilecek program veya dersin olası etkileşim planlarının belirlenmesi, etkileşim ve kazanım hedeflerinin çıkarılması ve hedef kitle ile uygulama testlerinin yapılması, hedef kitle etkileşim haritalarının olumlu ve olumsuz yönleri ve sebepleri ile çıkarılması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci 4.4.1.4. Erişilebilirlik Değerlendirmesi Süreci Hayır Sürece özel form kullanıcı deneyimi ve değerlendirmesi proje planına göre değerlendirilecek program veya dersin olası erişilebilirlik planlarının belirlenmesi, erişilebilirlik ve kolay kullanım hedeflerinin çıkarılması ve hedef kitle ile uygulama testlerinin yapılması, hedef kitle erişilebilirlik ve kolay kullanım haritalarının olumlu ve olumsuz yönleri ve sebepleri ile çıkarılması, geliştirilecek içeriklerin grafik ara yüz tasarımlarının planlanması, yeni ara yüzlerin erişe bilirliklerinin değerlendirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci 4.4.1.5. Kullanıcı Deneyimi Ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Süreci Hayır Sürece özel form kullanıcı deneyimi ve değerlendirmesi proje planına göre değerlendirilecek program veya dersin olası tüm planlarının belirlenmesi, tüm kullanım hedeflerinin çıkarılması ve hedef kitle ile uygulama testlerinin sonuçlarının analizi, olumlu ve olumsuz yönlerin sebepleri ile çıkarılması, geliştirilecek içeriklerin iyileştirme önerilerinin oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.1. Kullanıcı Deneyimi Süreci 4.4.1.6. Kullanıcı Deneyimi Ve Kullanılabilirlik Raporu Hazırlama Süreci Hayır Sürece özel form kullanıcı deneyimi ve değerlendirmesi proje planına göre değerlendirilecek program veya dersin olası tüm planlarının uygun formatta raporlanması, plana göre yapılan tüm işlerin sırasıyla sonuçlarının yorumlanarak raporlanması, raporda olumlu ve olumsuz yönlerin sebepleri ile çıkarılması, geliştirilecek içeriklerin iyileştirme önerilerinin raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.2. Test Ve Yayın Süreci 4.4.2.1. Materyallerin Simülasyonunun Ve Testinin Yapılması Süreci Evet Sürece özel form e-içerik değerlendirme ve test için simüle edilerek kullanılacak program veya dersin olası tüm planlarının uygun formatta planlanması, plana göre yapılan tüm işlerin akış sırası ile gerçekleştirilmesi, sonuçlarının yorumlanarak kayıt edilmesi, olumlu ve olumsuz yönlerin sebepleri ile çıkarılması, geliştirilecek içeriklerin iyileştirme önerilerinin hazırlanması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.2. Test Ve Yayın Süreci 4.4.2.2. Materyal Simülasyon Ve Test Raporu Hazırlama Süreci Hayır Sürece özel form e-içerik değerlendirme ve test için simüle edilerek kullanılacak program veya dersin olası tüm planlarının uygun formatta raporlanması, plana göre yapılan tüm işlerin akış sırası ile gerçekleştirilmesi, sonuçlarının yorumlanarak rapor edilmesi, olumlu ve olumsuz yönlerin sebepleri ile çıkarılması, geliştirilecek içeriklerin iyileştirme önerilerinin raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.2. Test Ve Yayın Süreci 4.4.2.3. Materyallerin Yayınlanması Süreci Hayır İş Raporu e-içerik değerlendirme ve test için simüle edilerek kullanılma onayı verilen içeriklerin son kontrolleri, kodlama ve isimlendirme kurallarına uyumun kontrolü, yayın platformları ve uygunluğunun kontrolü, yayınlama için yükleme ve yedeklemelerin yapılması, yayımlama onayı sonrası duyuru ve bilgilendirmelerin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.4. E-İçerik Değerlendirme Süreci 4.4.2. Test Ve Yayın Süreci 4.4.2.4. Materyallerin Arşivlenmesi Süreci Hayır İş Raporu e-içerik değerlendirme ve test için simüle edilerek kullanılma onayı verilen içeriklerin son kontrolleri, kodlama ve isimlendirme kurallarına uyumun kontrolü, arşivleme standartları ve uygunluğunun kontrolü, arşivleme için yükleme ve yedeklemelerin yapılması, arşivleme onayı sonrası duyuru ve bilgilendirmelerin yapılması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.1. Senaryosuz Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.5.1.1. İç Ve Dış Hizmet Taleplerinin Çalışma Takviminin Oluşturulup Planlamanın Yapılması Süreci Evet İş Raporu senaryosuz video ve görsel materyaller geliştirme ile ilgili iş çeşitleri, iş tipleri, iş gereksinimleri ve iş akışları standartlarının ve prosedürlerinin geliştirilmesi, yıllık, dönemlik veya program özelinde gerçekleştirilecek çekim veya kayıt işlemlerinin, derslerinin veya dersinin müfredatlarının temin edilmesi, bu eğitimlerin materyallerinin geliştirilmesi için ihtiyaçların tespit edilmesi, temin için gerekli birimlere isteklerin iletilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.1. Senaryosuz Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.5.1.2. Çekim Süreci İhtiyaçlarının Sağlanması Süreci Hayır İş Raporu yıllık, dönemlik veya program özelinde gerçekleştirilecek çekim veya kayıt ihtiyaçlarının tespit edilmesi, elde olan imkanlarla bunların çözümünü geliştirme planlarının yapılması, elde ki imkanlar yeterli gelmiyor ise ihtiyaçların ve teknik özelliklerinin tanımlanması ve talep yapılması ve temin için gerekli birimlere isteklerin iletilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.1. Senaryosuz Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.5.1.3. Kamera Ve Ses Sistemlerinin Düzenli Ve Sürekli Çalışır Halde Tutulup, Ulaşımının Ve Çekimlerin Sağlanması Süreci Hayır İş Raporu yıllık, dönemlik veya program özelinde gerçekleştirilecek çekim veya kayıt planlamalarının tespit edilmesi, elde olan imkanların sürekli aktif halde tutulması ve kullanılması planlarının yapılması, elde ki imkanlar yeterli gelmiyor ise ihtiyaçların ve teknik özelliklerinin tanımlanması ve talep yapılması ve temin için gerekli birimlere isteklerin iletilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.1. Senaryosuz Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.5.1.4. Çekimlerin Kurgu Ve Montajlarının Yapılarak Yayınlanması Ve Arşivlenmesi Süreci Hayır İş Raporu yıllık, dönemlik veya program özelinde gerçekleştirilecek kurgu ve montaj planlamalarının tespit edilmesi, elde olan imkanların sürekli aktif halde kurgu ve montaj yapılması, arşivlenmesi, ilgili birimlere teslim edilmesi, elde ki imkanlar yeterli gelmiyor ise ihtiyaçların ve teknik özelliklerinin tanımlanması ve talep yapılması ve temin için gerekli birimlere isteklerin iletilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.2. Webcast Yayınlama Süreci 4.5.2.1. Webcast Gereken Faaliyetlerin Planlanması, Programın Oluşturulması Ve Takibi Süreci Evet İş Raporu Webcast çekim ve kayıtları gereken faaliyetler ile ilgili iş çeşitleri, iş tipleri, iş gereksinimleri ve iş akışları standartlarının ve prosedürlerinin geliştirilmesi, yıllık, dönemlik veya program özelinde gerçekleştirilecek çekim veya kayıt işlemlerinin, derslerinin veya dersinin çekimde kullanılacak içeriklerinin temin edilmesi ve kontrol edilerek uygunluğunun onaylanması veya düzeltmeler önerilmesi, çekim planlaması, yer ve zaman ayarlamalarının yapılarak taraflarla randevulaşmaması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.2. Webcast Yayınlama Süreci 4.5.2.2. Çekimlerin Yapılması Süreci Hayır İş Raporu Webcast çekim ve kayıtları gereken faaliyetler ile ilgili iş çeşitleri, iş tipleri, iş gereksinimleri ve iş akışları kapsamında imkân ve kaynakların hazırlanması, çekim için gereken sistemlerin çalıştırılması ve kayıtların tamamlanması, kontrol edilerek uygunluğunun onaylanması veya düzeltmeler önerilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.2. Webcast Yayınlama Süreci 4.5.2.3. Montaj Ve Kurguların Yapılarak Telif Sahibinden Onayların Alınması Süreci Hayır İş Raporu Webcast çekim ve kayıtları gereken faaliyetler ile ilgili iş çeşitleri, iş tipleri, iş gereksinimleri ve iş akışları kapsamında kayıtların tamamlanması, kontrol edilerek uygunluğunun onaylanması veya düzeltmeler önerilmesi, kurgu ve montaj yapılması, telif sahibinden yayım ve arşiv için onay alınması, arşivlenmesi, ilgili birimlere teslim edilmesi, eldeki imkanlar yeterli gelmiyor ise ihtiyaçların ve teknik özelliklerinin tanımlanması ve talep yapılması ve temin için gerekli birimlere isteklerin iletilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.2. Webcast Yayınlama Süreci 4.5.2.4. Yayınlanabilir Hale Getirilip İçerik Yönetim Sistemlerinde Yayınlanması Süreci Hayır İş Raporu Webcast çekim ve kayıtları gereken faaliyetler ile ilgili telif sahibinden yayım ve arşiv için onay alınması sonrası sisteme yüklenmesi, ilgili birimlere bilgi ve teknik detayların verilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.5. Senaryosuz Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.5.2. Webcast Yayınlama Süreci 4.5.2.5. Gelen Talep Ve Soruların Cevaplanması, Yönlendirilmesi, Raporlanması Süreci Hayır Sürece özel form Webcast çekim ve kayıtları gereken faaliyetler ile ilgili telif sahibinden yayım ve arşiv için onay alınması sonrası sisteme yüklenmesi, ilgili birimlere bilgi ve teknik detayların verilmesi ve kullanım süreci raporlarının ve bildirimlerinin takip edilmesi, gelen taleplerin ve soruların temin edilmesi, soruların cevaplarının belirlenmesi için planlamanın yapılması, cevapların hazırlanması, gerekli raporların hazırlanması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.1. Senaryolu Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.6.1.1. İç Ve Dış Hizmet Taleplerinin Çalışma Takviminin Oluşturulup Planlamanın Yapılması Süreci Evet İş Raporu senaryolu video geliştirme ile ilgili iş çeşitleri, iş gereksinimleri ve iş akışları standartlarının ve prosedürlerinin geliştirilmesi, yıllık, dönemlik veya program özelinde gerçekleştirilecek çekimlerin temin edilmesi, bu çekimlerin planlarının yapılıp iş takviminin hazırlanması, takvimin gerekli birimlere iletilmesi 
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.1. Senaryolu Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.6.1.2. Senaryoların Oluşturulması Veya Diğer Birim Ve Alt Birimler Tarafından Oluşturulan Senaryo Çalışmalarına Katılınması Süreci Hayır Sürece özel form talep edilen senaryolu eğitimin öğretim hedefleri, kazanımları ve yeterlilikleri eşliğinde aktarım yöntemlerinin etkinliği ve verimliliği hedef etki analizlerinin yapılması, mevcut içeriğin ve ölçme değerlendirme soru setlerinin ve yöntemlerinin hazırlanan öğretim tasarımlarının değerlendirilmesi ve raporlanması, senaryo, StoryBoard ve öğretim tasarım uygulama yöntemleri standartlarına uygun olarak senaryo onay prosedürünün geliştirilmesi, senaryo gösterim ve sunumlarının hazırlanması ve içerik telif sahipleri, eğitim program sorumluları ve yönetim yetkililerinden onay için gerekli işlemlerin yapılması, onaylanmayanlar için önerilerin alınarak tekrar sürecin çalıştırılması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.1. Senaryolu Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.6.1.3. Onaylanan Senaryo İle İlgili Tasarımların Yapılıp Gereksinimlerin Belirlenmesi Süreci Hayır Sürece özel form onaylanan senaryoların temin edilesi, çekimler için gereksinimlerin belirlenmesi, sonuçların raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.1. Senaryolu Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.6.1.4. Çekim Alanı İle İlgili Kostüm, Dekor Ve Makyaj İhtiyaçlarının Sağlanması Süreci Hayır Sürece özel form senaryolarda ihtiyaç duyulan kostüm, dekor ve makyaj ihtiyaçlarının belirlenmesi, sonuçların raporlanması, ilgili birime iletilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.1. Senaryolu Hizmetlerde Ses Ve Görüntü Hizmetleri Süreci 4.6.1.5. Belgesel Hazırlama Süreci Evet İş Raporu belgesel taleplerinin temin edilmesi, senaryoların hazırlanarak onay mekanizmalarının yürütülmesi, belgesel hazırlama ihtiyaçlarının belirlenmesi, çekimler ve montaj ve kurguların tamamlanması ve yayıma hazır hale getirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.2. Senaryolu Hizmetlerde Seslendirme Hizmetleri Süreci 4.6.2.1. İç Ve Dış Hizmet Taleplerinin Çalışma Takviminin Oluşturulup Planlamanın Yapılması Süreci Hayır İş Raporu senaryolu video ve görsel seslendirme materyalleri geliştirme ile ilgili iş gereksinimleri ve iş akışları, yıllık, dönemlik veya program özelinde gerçekleştirilecek çekim veya kayıt işlemlerinin, derslerinin veya dersinin müfredatlarının temin edilmesi, bu eğitimlerin materyallerinin geliştirilmesi için ihtiyaçların tespit edilmesi, temin için gerekli birimlere isteklerin iletilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.2. Senaryolu Hizmetlerde Seslendirme Hizmetleri Süreci 4.6.2.2. Seslendirme Yapılacak Materyallerin Geliştirilmesi Veya Geliştirme Süreçlerine Eşlik Edilmesi Süreci Hayır İş Raporu seslendirme ihtiyaçlarının belirlenmesi, materyallerin geliştirilmesi ve süreçlere eşlik edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 4. Dijital İçerik Tasarım Süreci 4.6. Senaryolu Video Ve Görsel Materyal Geliştirme Süreci 4.6.2. Senaryolu Hizmetlerde Seslendirme Hizmetleri Süreci 4.6.2.3. Seslendirmelerin Kurgu Ve Montajlarının Yapılarak Yayınlanması Ve Arşivlenmesi Süreci Hayır Sürece özel form yıllık, dönemlik veya program özelinde gerçekleştirilecek kurgu ve montaj planlamalarının tespit edilmesi, elde olan imkanların sürekli aktif halde kurgu ve montaj yapılması, arşivlenmesi, ilgili birimlere teslim edilmesi, elde ki imkanlar yeterli gelmiyor ise ihtiyaçların ve teknik özelliklerinin tanımlanması ve talep yapılması ve temin için gerekli birimlere isteklerin iletilmesi
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.1. Bilişim Hizmeti Koordinasyon Süreci 5.1.1.1. Genel Bilişim Dış Hizmetleri Koordinasyon Süreci Evet İş Raporu Kızılay Akademi ile doğrudan çalışan birimler veya kullanılan sistemler dışında gereken imkan ve ihtiyaçların belirlenmesi, bu imkan ve ihtiyaçların teknik detayların belirlenmesi, bu teknik detaylara göre temin edilecek malzeme, hizmet veya ürünlerin koordinasyonu, destek alınacak Kızılay içi veya dışı birim veya kurumların koordinasyonu, bu süreç içerisinde genel web servis bağlantıları, ders bilgileri, kullanıcı listeleri ve eğitici ile öğrenicinin veri akış bilgilerinin planlanarak hizmetin koordinasyonun sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.1. Bilişim Hizmeti Koordinasyon Süreci 5.1.1.2. Bilişim Hizmetlerinin Verilmesinde İçerik Bilişimi Hizmetleri Koordinasyon Süreci Hayır İş Raporu öğrenme yönetim sisteminin kullanımı, özellikleri, yetenekleri, sistemde kullanılabilecek içeriklerin teknik özellikleri konularında teknik detayların ve kılavuzların geliştirilmesi, sistemde kullanmak üzere hazırlanacak içeriklerin geliştirilmesine katkı sağlanması, mevcut içeriklerin yüklenmesi, özelleştirilmesi ve eğitim setlerinin öğrenme yönetim sistemine uygun olarak yayımlanması için ilgili hizmet birimlerine destek olunması
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.1. Bilişim Hizmeti Koordinasyon Süreci 5.1.1.3. ÖĞRENİCİ Bilişimi Hizmetleri Koordinasyon Süreci Hayır İş Raporu öğrenme yönetim sisteminin kullanımı, özellikleri, yetenekleri, sistemde kullanılan içeriklerin teknik özellikleri konularında ÖĞRENİCİLERE yönelik teknik detayların ve kılavuzların geliştirilmesi, mevcut programların ve içeriklerin ÖĞRENİCİLER tarafından kolay, yalın, hedefe yönelik şekilde kullanılması için bilgilendirme ve yönlendirme kılavuzlarının geliştirilmesi, kayıt, şifre alma, şifre unutma, giriş ve sertifika süreçlerinde Öğrenicilerin sorun yaşamamasını sağlama
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.1. Bilişim Hizmeti Koordinasyon Süreci 5.1.1.4. ÖĞRETİCİ Hizmetleri Koordinasyon Süreci Hayır İş Raporu öğrenme yönetim sisteminin kullanımı, özellikleri, yetenekleri, sistemde kullanılan içeriklerin teknik özellikleri konularında ÖĞRETİCİLERE yönelik teknik detayların ve kılavuzların geliştirilmesi, mevcut programların ve içeriklerin ÖĞRETİCİLER tarafından kolay, yalın, hedefe yönelik şekilde kullanılması için bilgilendirme ve yönlendirme kılavuzlarının geliştirilmesi, kayıt, şifre alma, şifre unutma, giriş ve sertifika süreçlerinde Öğreticilerin sorun yaşamamasını sağlama
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci 5.1.2.1. Bilişim Hizmetleri İle İlgili Sunucu Kullanımı Ve Yedekleme Süreci Evet Sürece özel form sistem yönetimi aşamalarında ilgili sunucuların genel kullanımı ve yedekleme standartları ve prosedürlerinin geliştirilmesi, kullanılan sistem ve sunucuların verimlilik ve performans hedeflerinin tanımlanarak maksimum verimlilikte sürekliliğinin sağlanması, sürekli yedekleme ve raporlama için gerekli hazırlıkları tamamlayarak, günlük, haftalık, aylık gibi periyodik zamanlamalar belirlenerek yedekleme ve raporlamanın sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci 5.1.2.2. Web Servis Program Kurma Ve Yönetme Süreci Hayır Sürece özel form işlem yapılacak veri setleri ve kalıplarının tanımlanması, tarafların web servisleri hazırlamalarının sağlanması veya sağlatılması, web servis sürekliliği ve veri alışverişlerinin kontrol edilerek sistem ihtiyaçları veya iyileştirme ihtiyaçlarının karşılanması
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci 5.1.2.3. Paket Programlar Yönetimi Süreci Hayır İş Raporu Kızılay Akademi kapsamında veya bağımsız kullanılan iç ve dış paket programlar ile ilişkili paket programların teknik ve kullanım kılavuzlarının sağlanması veya hazırlanması,  sisteminin kullanımı, özellikleri, yetenekleri, sistemde kullanılan içeriklerin teknik özellikleri konularında ÖĞRETİCİLERE yönelik teknik detayların ve kılavuzların geliştirilmesi, mevcut programların ve içeriklerin ÖĞRETİCİLER tarafından kolay, yalın, hedefe yönelik şekilde kullanılması için bilgilendirme ve yönlendirme kılavuzlarının geliştirilmesi, kayıt, şifre alma, şifre unutma, giriş ve sertifika süreçlerinde Öğreticilerin sorun yaşamamasını sağlama
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci 5.1.2.4. Network Ve İnternet Yönetimi Süreci Evet Sürece özel form network ve internet yönetimi ile ilgili sistem ve sunucuların genel kullanımı ve erişim standartları ve prosedürlerinin geliştirilmesi, kullanılan internet ve sunucuların verimlilik ve performans hedeflerinin tanımlanarak maksimum verimlilikte sürekliliğinin sağlanması, network yönetiminde active directory veya benzeri yetkilendirme ve loglama sistemlerinin raporlama için gerekli hazırlıklarını tamamlayarak, günlük, haftalık, aylık gibi periyodik zamanlamalar belirlenerek yedekleme ve raporlamanın sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci 5.1.2.5. Uygulamaların Bizzat Yapılması Ve Yapılanların Denetlenmesi Süreci Hayır Sürece özel form Kızılay Akademi kapsamında kullanılan iç ve dış programlar arası veya bağımsız platformlar ile ilişkili yapılacak uygulama, hizmet veya gereksinimlerin, işlem yapılacak talep, hizmet veya uygulamaların tanımlanması, bunların bizzat yapılması veya yaptırılması için tanımlama ve dokümantasyonların tamamlanması, yapılması, takip edilmesi ve raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci 5.1.2.6. Dış Kurumlarla Bilişim İşbirliklerinin Sürdürülmesi Ve Yönetilmesi Süreci Hayır İş Raporu Kızılay Akademiye doğrudan veya dolaylı yollardan hizmet veren veya hizmet alınan dış birimlerin gereken imkan ve ihtiyaçların belirlenmesi, bu imkan ve ihtiyaçların teknik detayların belirlenmesi, bu teknik detaylara göre temin edilecek sistem hizmeti veya ürünlerin koordinasyonu, destek alınacak Kızılay içi veya dışı birim veya kurumların koordinasyonu, bu süreç içerisinde genel sistem, network, internet, ders bilgileri, kullanıcı listeleri ve eğitici ile öğrenicinin veri akış bilgilerinin planlanarak hizmetin koordinasyonun sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.1. Sistem Hizmetleri Süreci 5.1.2. Sistem Yönetimi Süreci 5.1.2.7. Sistemlerin 7/24 Ayakta Tutulması Süreci Hayır Sürece özel form Kızılay Akademiye doğrudan veya dolaylı yollardan hizmet veren veya hizmet alınan dış birimlerin 7/24 sürdürülebilirlik için gereken imkan ve ihtiyaçların belirlenmesi, bu imkan ve ihtiyaçların teknik detaylarının belirlenmesi, bu teknik detaylara göre temin edilecek sistem hizmeti veya ürünlerin koordinasyonu, destek alınacak Kızılay içi veya dışı birim veya kurumların koordinasyonu, bu süreç içerisinde genel sistemlerin 7/24 online olmasının sağlanması ve düzenli işlevsellik raporlarının oluşturulması
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.1. ÖĞRENİCİ İlişkili Paket Programlar Yönetim Süreci 5.2.1.1. Paket Program Kurulumu Süreci Hayır İş Raporu Kızılay Akademi kapsamında veya bağımsız kullanılan iç ve dış paket programların teknik ve kullanım kılavuzlarının sağlanması veya hazırlanması, programların kurumlum ve yetkilendirmelerinin yapılması, programın kullanımı, özellikleri, yetenekleri ve teknik özellikleri konularında KULLANICILARA yönelik teknik detayların ve kılavuzların geliştirilmesi, eğitimlerin talep halinde verilmesi, öğrenici ile ilişkili kullanılması gereken paket programların kurulumu
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.1. ÖĞRENİCİ İlişkili Paket Programlar Yönetim Süreci 5.2.1.2. Paket Programlar Yönetimi Süreci Hayır İş Raporu Kızılay Akademi kapsamında veya bağımsız kullanılan iç ve dış paket programların teknik ve kullanım kılavuzlarına uygun olarak kullanımlarının takibi, programın kullanımı, özellikleri, yetenekleri ve teknik özellikleri konularında talep eden KULLANICILARA yönelik destek verilmesi, ek paket veya özellik gereklerinin karşılanması ve lisans ve kullanım sürelerin takip edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.1. ÖĞRENİCİ İlişkili Paket Programlar Yönetim Süreci 5.2.1.3. Paket Programların Eğitimi Süreci Hayır Sürece özel form Kızılay Akademi kapsamında veya bağımsız kullanılan iç ve dış paket programların teknik ve kullanım kılavuzlarına uygun olarak eğitim programı yapılması veya hizmet alma çalışmalarının yapılması, talep eden KULLANICILARA yönelik eğitim imkanlarının oluşturulması, eğitimlerin bizzat verilmesi veya verdirilmesi ve paket program kullanıcılarının program kullanım yeterliliklerinin düzenli raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.1. ÖĞRENİCİ İlişkili Paket Programlar Yönetim Süreci 5.2.1.4. Paket Programların Yeni Ekleme Ve Geliştirme Taleplerinin Planlanması Süreci Hayır Sürece özel form Kızılay Akademi kapsamında veya bağımsız kullanılan iç ve dış paket programların teknik ve ek modül yeteneklerinin listelenmesi ve kullanıcılara sunulması, talep olması halinde bu ek paket veya modüllerin kazandırılması, kullanıcılara kullandırılması, yeni ve ihtiyaç duyulan yeteneklere ait istek ve özellik tanımlarının yapılması ve ek modül geliştirme talep veya ihtiyaçlarının üreticilere ulaştırılması, geliştirmelerin takip edilerek kullanıcıların bilgilendirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.1. ÖĞRENİCİ İlişkili Paket Programlar Yönetim Süreci 5.2.1.5. Yazılım Geliştim Sürecinden Program Geliştirmelerinin Talep Edilmesi Ve Takibi Süreci Hayır İş Raporu Kızılay Akademi kapsamında veya bağımsız kullanılan iç ve dış paket programların teknik ve ek modül yeteneklerinin listelenmesi ve kullanıcılara sunulması, talep olması halinde bu ek paket veya modüllerin kazandırılması, kullanıcılara kullandırılması, yeni ve ihtiyaç duyulan yeteneklere ait istek ve özellik tanımlarının yapılması ve ek modül geliştirme talep veya ihtiyaçlarının yazılım geliştirme sürecine ulaştırılması, yazılım geliştirme yaşam döngüsü planlamasının yapılarak ürün gelişiminin sağlanması ve yayına alınması, testlerin yapılarak geliştirmelerin takip edilerek kullanıcıların kullanımının sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.2. Kurumsal Hizmet Paket Programlar Süreci 5.2.2.1. Paket Program Kurulumu Süreci Hayır İş Raporu Kızılay Akademi kapsamında veya bağımsız kullanılan iç ve dış paket programların teknik ve kullanım kılavuzlarının sağlanması veya hazırlanması, programların kurumlum ve yetkilendirmelerinin yapılması, programın kullanımı, özellikleri, yetenekleri ve teknik özellikleri konularında KULLANICILARA yönelik teknik detayların ve kılavuzların geliştirilmesi, eğitimlerin talep halinde verilmesi, öğrenici ile ilişkili kullanılması gereken paket programların kurulumu
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.2. Kurumsal Hizmet Paket Programlar Süreci 5.2.2.2. Paket Programlar Yönetimi Süreci Hayır İş Raporu Kızılay Akademi kapsamında veya bağımsız kullanılan iç ve dış paket programların teknik ve kullanım kılavuzlarına uygun olarak kullanımlarının takibi, programın kullanımı, özellikleri, yetenekleri ve teknik özellikleri konularında talep eden KULLANICILARA yönelik destek verilmesi, ek paket veya özellik gereklerinin karşılanması ve lisans ve kullanım sürelerin takip edilmesi
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.2. Kurumsal Hizmet Paket Programlar Süreci 5.2.2.3. Paket Programların Eğitimi Süreci Hayır Sürece özel form Kızılay Akademi kapsamında veya bağımsız kullanılan iç ve dış paket programların teknik ve kullanım kılavuzlarına uygun olarak eğitim programı yapılması veya hizmet alma çalışmalarının yapılması, talep eden KULLANICILARA yönelik eğitim imkanlarının oluşturulması, eğitimlerin bizzat verilmesi veya verdirilmesi ve paket program kullanıcılarının program kullanım yeterliliklerinin düzenli raporlanması
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.2. Kurumsal Hizmet Paket Programlar Süreci 5.2.2.4. Paket Programların Yeni Ekleme Ve Geliştirme Taleplerinin Planlanması Süreci Hayır İş Raporu Kızılay Akademi kapsamında veya bağımsız kullanılan iç ve dış paket programların teknik ve ek modül yeteneklerinin listelenmesi ve kullanıcılara sunulması, talep olması halinde bu ek paket veya modüllerin kazandırılması, kullanıcılara kullandırılması, yeni ve ihtiyaç duyulan yeteneklere ait istek ve özellik tanımlarının yapılması ve ek modül geliştirme talep veya ihtiyaçlarının üreticilere ulaştırılması, geliştirmelerin takip edilerek kullanıcıların bilgilendirilmesi
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.2. Paket Programlar Süreci 5.2.2. Kurumsal Hizmet Paket Programlar Süreci 5.2.2.5. Yazılım Geliştim Sürecinden Program Geliştirmelerinin Talep Edilmesi Ve Takibi Süreci Hayır İş Raporu Kızılay Akademi kapsamında veya bağımsız kullanılan iç ve dış paket programların teknik ve ek modül yeteneklerinin listelenmesi ve kullanıcılara sunulması, talep olması halinde bu ek paket veya modüllerin kazandırılması, kullanıcılara kullandırılması, yeni ve ihtiyaç duyulan yeteneklere ait istek ve özellik tanımlarının yapılması ve ek modül geliştirme talep veya ihtiyaçlarının yazılım geliştirme sürecine ulaştırılması, yazılım geliştirme yaşam döngüsü planlamasının yapılarak ürün gelişiminin sağlanması ve yayına alınması, testlerin yapılarak geliştirmelerin takip edilerek kullanıcıların kullanımının sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.3. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1.1. Yazılım İhtiyaçlarının Planlanması Ve Karşılanması Süreci Hayır İş Raporu Kızılay Akademi kapsamında veya bağımsız kullanılan iç ve dış açık kaynak kodlu veya kaynak koduna sahip olunan yazılımların teknik ve ek modül yeteneklerinin listelenmesi ve kullanıcılara sunulması, talep olması halinde bu ek paket veya modüllerin kazandırılması, kullanıcılara kullandırılması, yeni ve ihtiyaç duyulan yeteneklere ait istek ve özellik tanımlarının yapılması ve ek modül geliştirme talep veya ihtiyaçlarının yazılım geliştirme yaşam döngüsü planlamasının yapılarak yazılım süreçlerinin adam iş gün ve ek ihtiyaçlar olarak planlanması
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.3. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1.2. Yazılım İhtiyaç Taleplerinin Kabul Edilip Geliştirilmesi/Geliştirilmesi Süreci Hayır İş Raporu Kızılay Akademi kapsamında veya bağımsız kullanılan iç ve dış açık kaynak kodlu veya kaynak koduna sahip olunan yazılımların talep veya ihtiyaçlarının yazılım geliştirme yaşam döngüsü planlamasının yapılması sonrasında yazılım süreçlerinin adam iş gün ve ek ihtiyaçlar olarak planlanması, ürün gelişiminin sağlanması ve yayına alınması, testlerin yapılarak geliştirmelerin takip edilerek kullanıcıların kullanımının sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.3. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1.3. Web Sayfalarının Yönetimi Ve Geliştirilmesi/Geliştirilmesi Süreci Hayır İş Raporu Kızılay Akademi kapsamında veya ilişkili kullanılan iç ve dış açık kaynak kodlu veya kaynak koduna sahip olunan Web Sayfalarının talep veya ihtiyaçlarının yazılım geliştirme yaşam döngüsü planlamasının yapılması, sonrasında yazılım süreçlerinin adam iş gün ve ek ihtiyaçlar olarak planlanması, ürün gelişiminin sağlanması ve yayına alınması, testlerin yapılarak geliştirmelerin takip edilerek kullanıcıların kullanımının sağlanması
KIZILAY AKADEMİ 5. Bilişim Hizmetleri Süreci 5.3. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1. Yazılım Geliştirme Süreci 5.3.1.4. Birim Dâhilinde Yapılan Projelerde Veya İşbirliklerinde İmkânlar Dâhilinde Yazılım Desteklerinin Verilmesi Süreci Hayır İş Raporu Kızılay Akademi kapsamında kullanılan açık kaynak kodlu veya kaynak koduna sahip olunan projelerin talep veya ihtiyaçlarının yazılım geliştirme yaşam döngüsü planlamasının yapılması, sonrasında yazılım süreçlerinin adam iş gün ve ek ihtiyaçlar olarak planlanması, ürün gelişiminin sağlanması ve yayına alınması, testlerin yapılarak geliştirmelerin takip edilerek kullanıcıların kullanımının sağlanması

Görüşünüz